Elementy dokumentacji – informacje wstępne

Wstęp do dokumentacji cen transferowych nie jest elementem wymaganym przez przepisy, niemniej jednak umieszczenie go w dokumentacji pozwala na przedstawienie ogólnych informacji na temat transakcji z podmiotem powiązanym i ukierunkowanie uwagi czytelnika na kluczowe dla dokumentowanej transakcji kwestie.
Informacje ogólne, które warto umieścić w dokumentacji, mogą obejmować na przykład:

a. Ogólną charakterystykę stron dokumentowanej transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem roli pełnionej przez każdą ze stron zarówno w dokumentowanej transakcji, jak również w strukturze całej grupy kapitałowej,

b. Informacje na temat grupy kapitałowej, do której należą strony transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i struktury prowadzonej przez nią działalności,

c. Wskazanie podstawy, na jakiej dana transakcja została zawarta (np. umowa wraz z aneksami, bieżące zamówienia, ustalenia ustne pomiędzy stronami transakcji),

d. Wskazanie ogólnych i wstępnych informacji na temat dokumentowanej transakcji, w szczególności prezentacja powodów, dla których dokumentowana transakcja została zawarta.

Umieszczenie wskazanych powyżej informacji we wstępie dokumentacji daje możliwość przedstawienia dokumentowanej transakcji w całym kontekście jej zawarcia, co z kolei pozwala na uzyskanie podstawowej wiedzy na temat stron dokumentowanej transakcji, ich działalności oraz zakresu samej transakcji. Ponadto, informacje takie mogą służyć zwróceniu uwagi czytającego na najistotniejsze aspekty dokumentowanej transakcji (np. kluczowe funkcje, opisane szerzej w analizie funkcji). W rezultacie, stanowiąc wprowadzenie do zasadniczych elementów (takich jak analiza funkcjonalna czy opis metody kalkulacji cen), informacje wstępne ułatwiają analizę samej transakcji na podstawie dokumentacji cen transferowych.

Jednocześnie, w połączeniu z innymi elementami dokumentacji, takimi jak np. charakterystyka strategii gospodarczej i innych czynników pozwala, szczególnie w przypadku dokumentacji dla transakcji nietypowych (albo transakcji o dużej wartości), na przedstawienie szczegółowego wyjaśnienia przyczyn jej zawarcia i uniknięcie zakwestionowania biznesowego sensu zawarcia transakcji, co ma szczególne znaczenie w transakcjach zakupu usług (lub innych świadczeń) o charakterze niematerialnym (poprzez wsparcie uzasadnienia uznania wydatków za koszty uzyskania przychodu podatnika).

Jedna myśl na temat “Elementy dokumentacji – informacje wstępne”

  1. Ustawodawca planuje jeszcze wprowadzenie w życie, prawdopodobnie od 1 stycznia 2011 r., dwóch projektów zmian. W jedynym z nich jest uregulowana przede wszystkim kwestia nieodpłatnych przekazań, a drugim projekcie odliczania VAT od samochodów. Dodatkowo zmiany będą dotyczyły fakturowania, w tym m.in. wystawienia faktury w formie elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *