Charakter prawny terminu do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjnych w Warszawie w wyroku z dnia 10 listopada 2006 r. (sygnaturze akt III SA/Wa 1222/06 stwierdził, iż termin do złożenia wniosku o zwrot VAT przez podmiot zagraniczny, tj. nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy jest terminem prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Skutkiem uchybienia terminu materialnego jest wygaśniecie praw lub obowiązków o charakterze materialnoprawnym.

Termin do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT jest terminem określonym w przepisach prawa podatkowego. W związku z tym mają do niego zastosowanie reguły dotyczące takich terminów zawarte w Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy dzień 30 czerwca w danym roku przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to wówczas ostatnim dniem terminu do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT będzie pierwszy dzień roboczy po 30 czerwca.

Istnieje jeszcze jeden ważny aspekt dochowania terminu, który jest szczególnie istotny dla pod-miotów zagranicznych. Przy wysyłaniu pism pocztą z zagranicy należy zwrócić uwagę na zapis art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, termin będzie także uznany za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożony w polskim urzędzie konsularnym. W omawianym przepisie mowa jest o nadaniu pisma tylko w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, a nie każdego innego świadczącego usługi pocztowe. Operatorem publicznym zobowiązanym do świadczenia usług pocztowych jest Poczta Polska. Gwarancję zachowania terminu podatkowego daje tylko pismo nadane (przed upływem terminu) w placówce Poczty Polskiej.

Skutku zachowania terminu nie odniesie natomiast złożenie wniosku przez podmiot uprawniony w zagranicznej placówce pocztowej lub za pośrednictwem kuriera. Dla oceny zachowania terminu miarodajna jest w takim przypadku wyłącznie data wpływu pisma do odpowiedniego organu podatkowego, co należy uwzględnić przy wysyłaniu pism z zagranicy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom oraz art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej

Jedna myśl na temat “Charakter prawny terminu do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT”

  1. Tu KSH nie podaje rozwiązania. PAmietajac iż zgodnie z art 247 ksh o odpowiednim trybie głosowania – najprościej byłoby odwołać całą radę i powołać ją „poprawnie” Pamiętać należy oczywiście iż do tego rozwiązania konieczne jest porozumienie wspólników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *