NIP na paragonie

W zaprezentowanym 13 lutego 2018 roku projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  oraz niektórych innych ustaw ponownie zaproponowano regulację wprowadzającą obowiązkowy nr NIP na paragonach, dla których będzie wystawiona faktura VAT. Ustawodawca planuje bowiem w art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług dodać ust. 4 i 5 w brzmieniu: „W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer”. Oznacza to, że podatnik nie podając nr NIP przy zakupie dokumentowanym paragonem (brak nr NIP nabywcy na paragonie) nie otrzyma faktury VAT. Gdyby jednak taki podatnik otrzymał fakturę bez nr NIP i ujął w ewidencji, organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Regulacja jest reakcją fiskusa na proceder przypisywania paragonów do faktur wystawianych podatnikom, którzy nie byli faktycznymi nabywcami towarów i usług.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *