Zaniechanie poboru podatków od niektórych kredytobiorców

Minister rozwoju i finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe.

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru:

  1. podatku dochodowego od osób fizycznych
  • od dochodów (przychodów) osób fizycznych z tytułu:

              – umorzonych kwot wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe;

              – świadczeń w związku z zastosowaniem ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przed podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw;

     2. podatku dochodowego od osób prawnych od podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, od   dochodów odpowiadających równowartości umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu jego wydanie uzasadnione jest ważnym interesem podatników, którzy zaciągnęli kredyt zabezpieczony hipotecznie na własne cele mieszkaniowe od uprawnionych do ich udzielania podmiotów, i na skutek decyzji Banku Centralnego Szwajcarii i będącego jej konsekwencją znacznego wzrostu kursu szwajcarskiej waluty w stosunku do złotego, znaleźli się w trudnej sytuacji mogącej przełożyć się na możliwość terminowego regulowania zobowiązań z tytułu tych kredytów, w następstwie czego kredytodawca umorzy im zobowiązanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *