Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych 2018 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na rok 2018. W projekcie zasadniczo utrzymano większość przepisów i zwolnień. Ministerstwo wprowadziło jednak kilka zmian dotyczących katalogu zwolnień w szczególności rodzaju usług, których świadczenie podlega bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej.

Zmienił się zakres zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych, które były umieszczone w załączniku do ustawy w pozycji 25. Ze zwolnienia tego wyłączono usługi w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. A zatem ze zwolnienia nie będzie już mogła korzystać działalność kantorowa.

W § 4 projektu rozporządzenia zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3 projektu rozporządzenia. Mając na uwadze zgłaszane postulaty w projekcie rozszerzono ww. katalog poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
a) usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
b) usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
c) usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

W stosunku do tych wymienionych usług występuje bezwzględny obowiązek ewidencji sprzedaży bez względu na poziom obrotu w związku z tym, zasadne jest wprowadzenie stosownego okresu dostosowawczego (na zakup kasy rejestrującej). Ministerstwo proponuje zatem, aby w przypadku podatników wykonujących te rodzaje usług miały zastosowanie regulacje przewidujące zwolnienie świadczenia tych usług do 31 marca 2018 r.

W celu zapewnienia kontynuacji zwolnień zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *