Odsetki od należności budżetowych – ewidencja księgowa w jednostkach budżetowych

Równolegle z procedurą prawną należy zastosować odpowiednie procedury księgowe: utworzenie odpisów aktualizujących należności oraz naliczenie odsetek ustawowych od należności przeterminowanych. W przypadku jednostek budżetowych nie wszystkie należności kwalifikują się do utworzenia odpisów aktualizujących natomiast dla każdej przeterminowanej należności naliczane są odsetki ustawowe. W 2011 roku obowiązywać będą znowelizowane przepisy w zakresie rachunkowości budżetowej, które w sprzeczny sposób traktują ewidencję odsetek od należności przeterminowanych.
Formalnie obowiązek naliczania omawianych odsetek wynika z ustawy o finansach publicznych w art.40 „Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.” ust. 2. pkt. 3 „odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału”. Cytowany przepis nie precyzuje szczegółowej ewidencji odsetek jednak wskazuje przepisy nadrzędne czyli ustawę o rachunkowości i akty wykonawcze. Praktyka rachunkowości wykształciła wiele zasad, jedną z nich jest ewidencja odsetek od należności przeterminowanych w dobro przychodów finansowych. Jednak w myśl szczegółowych rozwiązań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego niektóre odsetki nie powinny być wykazywane w przychodach finansowych. W jednostkach budżetowych będących organami podatkowymi na koncie 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych należy również zaewidencjonować odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej — na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych. Jest to jednak niezgodne z komentarzem do planu kont zawartym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… W myśl tego rozporządzenia odsetki powinny być ewidencjonowane na koncie 750 – Przychody finansowe.
Jedynym rozwiązaniem dla służb finansowo księgowych jednostek budżetowych osiągających dochody z tytułu podatków jest stosowanie dwóch równoległych rozwiązań w zakresie ewidencji odsetek od nieterminowo regulowanych należności. Jeżeli odsetki dotyczą należności o charakterze podatkowym wówczas winny być ewidencjonowane na koncie 720. Natomiast odsetki od należności o charakterze innym niż podatkowe na koncie 750. Sytuacja ta jednak wymaga dopracowania i uściślenia w przepisach wykonawczych.
Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *