Ochrona zasobów a inwentaryzacja w JSFP

Obowiązek ten dotyczy również mienia pochodzącego od podmiotów zewnętrznych użytkowanych przez daną jednostkę na podstawie umów najmu dzierżawy itp. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych obowiązek ochrony zasobów ma znacznie kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania tych jednostek. Jednak w zakresie ochrony mienia, poza bezpieczeństwem fizycznym należy analizować również efektywność wykorzystania tychże zasobów. Nie jest to jednak możliwe bez wiarygodnej informacji o posiadanym majątku. Kluczowym narzędziem niezbędnym do pozyskania w tym zakresie jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja.
Inwentaryzacja może być prowadzona różnymi wypracowanymi przez praktykę metodami. Specyfika składników objętych inwentaryzacją determinuje dostosowanie odpowiedniej metody. Artykuł 26 ustawy o rachunkowości przewiduje następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:

  • metoda spis z natury poprzez komisyjne przeliczenie rzeczowych składników aktywów oraz sprawdzenie ich wartości ze stanami księgowymi,
  • metoda potwierdzenia prawidłowości salda poprzez zatwierdzenie odpowiednich dokumentów przez podmioty zewnętrzne (kontrahentów, banki itp.),
  • metoda weryfikacji poprzez porównanie ksiąg z dokumentami.

W procesie ochrony zasobów kluczowe znaczenie ma inwentaryzacja przeprowadzona metodą spisu z natury, gdyż jest to najbardziej wiarygodna metoda inwentaryzacji. Niestety nie może być stosowana do wszystkich składników majątku jednostki. Celem inwentaryzacji środków trwałych przeprowadzanej metodą spisu z natury nie jest wyłącznie ustalenie ich faktycznego stanu, lecz również ustalenie właścicieli  składników majątku, w szczególności nieruchomości i gruntów (np. środki trwałe użytkowane na podstawie różnych umów najmu, dzierżawy itp.). W trakcie inwentaryzacji powinna zostać dokonana również identyfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji lub nieprzydatnych (np. na skutek zniszczenia) i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych. Bardzo ważnym aspektem inwentaryzacji jest ujawnienie wykonanych modernizacji, samowoli budowlanej itp. co jest kluczowym aspektem ochrony zasobów.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *