Państwowa Inspekcja Pracy chce zmian w polskim prawie

Odpowiedź, przygotowaną przez ministra pracy we współpracy z szefami resortów: gospodarki, sprawiedliwości, zdrowia oraz infrastruktury, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. Poinformował, że postulaty inspekcji pracy, odnoszące się do zmian w przepisach, będą rozważane na forum zespołów problemowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a zwłaszcza Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych. Po tych uzgodnieniach przyjęty zostanie dalszy tryb postępowania nad propozycjami zmian. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Arkadiusz Czartoryski zaakcentował, że posłowie oczekują teraz na konkretne inicjatywy legislacyjne ze strony rządu.

Na tym samym posiedzeniu komisja rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź głównego inspektora pracy na opinię w sprawie przedstawienia propozycji zmiany przepisów w celu zwiększenia skuteczności wykonywania funkcji kontrolnych przez Państwową Inspekcję Pracy. We wspomnianej opinii posłowie zwracali się do szefa PIP z prośbą o przedstawienie  propozycji zmian przepisów, które ułatwiłyby inspekcji pracy skuteczny nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy.

Jak stwierdził podczas obrad zastępca głównego inspektora pracy dr Marian Liwo, postulaty PIP dotyczą zarówno przepisów prawa materialnego, np. zmian w regulacjach o czasie pracy, w tym w zakładach opieki zdrowotnej, zmian w przepisach bhp, jak również procedur związanych z prowadzeniem kontroli.

Idzie o to – powiedział – by postulowane zmiany poprawiały skuteczność kontroli, m.in. z zakresu legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej przez wprowadzenie możliwości nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak też przyznanie prawa do prowadzenia określonych czynności rozpoznawczych, które poprzedzałyby kontrolę legalności zatrudnienia. Najważniejszą w tej materii jest kwestia zakresu stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy. 

PIP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *