Od 1 stycznia 2011 r. zmiana zasad rozliczania VAT od konferencji oraz imprez

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że do 31 grudnia 2010 r. obowiązuje w tym zakresie przepis przejściowy, który ma inny zakres, niż art. 28g. Bowiem zgodnie z art. 1 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług:

– miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

– miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Natomiast na mocy Art. 8 pkt 2 cytowanej ustawy powyższa regulacja wejdzie w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. Tym samym ze względu na brak odrębnych uregulowań w ustawie o VAT należały uznać, że miejsce świadczenia wyżej wymienionych usług określa się w myśl art. 28b, czyli w przypadku ich świadczenia na rzecz podatników miejscem tym jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania czy też stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Trzeba jednak w tym miejscu zwrócić uwagę, że na mocy art. 2 ustawy nowelizującej, że w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone.

Podsumowując obecny stan prawny oraz zmiany w przepisach należy zwrócić uwagę, że usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy oraz usług pomocniczych do tych usług podlegają aktualnie opodatkowaniu w jednakowy sposób zarówno w stosunku do podatników jak i osób niebędących podatnikami. Powyższe usługi są opodatkowane w kraju, w którym faktycznie są świadczone. Natomiast od 1 stycznia 2011 r. w przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznego podatnika miejscem ich opodatkowania będzie kraj kontrahenta (zgodnie z     art. 28b), natomiast wyjątkowo dalej będą traktowane usługi wstępu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *