Stawki podatku VAT w 2014 oraz sposób ustalania wysokości stawek VAT w poszczególnych latach

Decyzją rządu o podwyższeniu stawek VAT spowodowana było stanem kryzysu gospodarczego na świecie oraz negatywnym jego wpływem na stan polskiej gospodarki jak również koniecznością realizacji zadań służących zapewnieniu stabilności finansów publicznych. Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami oraz przepisami ustawy o podatku od towarów i usług [dalej: ustawa o VAT], rozwiązanie to miało mieć charakter przejściowy oraz jednocześnie warunkowy. Przepisy ustawy o VAT bowiem opierają dalsze podwyżki stawek VAT o wskaźnik makroekonomiczny, jakim jest relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto oraz uzależniają zmiany w tym zakresie od przekroczenia określonego poziomu tego wskaźnika. Progiem wysokości długu publicznego, którego przekroczenie powoduje podwyższenie stawek VAT, jest 55%.
Jednocześnie, przy braku przekroczenia tego poziomu, wyższe stawki VAT miały obowiązywać od stycznia 2011 roku do końca grudnia 2013 roku. A zatem zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o VAT, w przypadku, gdy nie zostanie spełniony żaden z warunków, o których mowa poniżej, po zakończeniu okresu przejściowego, podatnicy oczekiwać powinni powrotu do stawek z 2010 r.
Dziś jest, już niemal pewne, iż stawki VAT po roku 2013 zostaną na niezmienionym poziomie. Jak wynika z dokumentu „Program Konwergencji -Aktualizacja 2013”, który został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r. „(…) z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, oraz biorąc pod uwagę bardzo słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych, które to ograniczają wzrost polskiej gospodarki, konieczne stało się podjęcie decyzji o utrzymaniu w kolejnych latach aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie (…)”. Oznacza to, iż w roku 2014 nie można oczekiwać powrotu do stanu stawek z 2010 r.

Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej określanie wysokości stawek podatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze ustawy, należy oczekiwać nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie. Obecne przepisy w obowiązującym brzmieniu, z uwagi na brak przekroczenia 55% progu państwowego długu publicznego w stosunku do produktu krajowego brutto, umożliwiają powrót do stawek z 2010 r. czyli odpowiednio 22% oraz 7%. Zgodnie bowiem z obwieszczeniem Ministra Finansów z 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych, relacja ta na koniec roku 2011 wynosiła 53,% zaś zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych relacja ta wyniosła 52,7%.

Zasady ustalenia stawek podatku VAT reguluje art. 146f ustawy o VAT. Zmiany stawek w kolejnych okresach przejściowych uzależnione są od  przekroczenia poziomu 55% wskaźnika jakim jest relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto.

Poniżej w formie tabelarycznej ujęcie zmian stawek VAT w zależności od przekroczenia poziomu 55% wskaźnika makroekonomicznego:

Gdy na dzień 31 grudnia 2011 r. ogłoszony w terminie do 31 maja 2012 r. Wskaźnik przekracza 55% To w okresie: od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. – Podstawowa stawka VAT wynosi 24%, – Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 9% oraz 6% – Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 5% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 7,5%.
To w okresie: od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. – Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, – Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 10% oraz 7% – Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 6% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 8%.
To w okresie od: 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – Podstawowa stawka VAT wynosi 23%, – Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 8% oraz 7% – Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 4% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 7%.
Obwieszczenie Ministra Finansów z 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych. Monitor Polski z 29 maja 2012 r. poz. 355 53,5% Brak podwyżki stawek VAT we wskazanych powyżej okresach.

[page_break]

W przypadku, gdy nie nastąpiło przekroczenie wskazanego wskaźnika makroekonomicznego na koniec roku 2011 (a nie nastąpiło), zaś wskaźnik ten według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. przekroczyłby 55%, to stawki podatku w latach następnych kształtowałyby się następująco:

 

Wskaźnik makroekonomiczny na koniec roku 2011 <55% (wynosił 53,5%)
Zaś gdy na dzień 31 grudnia 2012 r. ogłoszony w terminie do 31 maja 2013 r. Wskaźnik przekracza 55% To w okresie: od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – Podstawowa stawka VAT wynosi 24%, – Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 9% oraz 6% – Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 5% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 7,5%.
To w okresie:
od 1 lipca 2014 r.
do 31 grudnia 2015 r.
– Podstawowa stawka VAT wynosi 25%, – Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 10% oraz 7% – Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 6% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 8%.
To w okresie: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. – Podstawowa stawka VAT wynosi 23%, – Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 8% oraz 7% – Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 4% – stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 7%.
Obwieszczenie Ministra Finansów z 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych. Monitor Polski z 28 maja 2012 r. poz. 459 52,7% Brak podwyżki oraz zniżki VAT we wskazanych powyżej okresach.

W przypadku, gdyby nie nastąpiło przekroczenie wskazanego wskaźnika makroekonomicznego na koniec roku 2011 oraz 2012, zaś wskaźnik ten według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przekroczy 55%, to stawki podatku w latach następnych kształtowałyby się następująco:

 

Wskaźnik makroekonomiczny na koniec roku 2011 <55% (wynosił 53,5%)
Wskaźnik makroekonomiczny na koniec roku 2011 <55% (wynosił 52,7%)
Zaś gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. ogłoszony w terminie do 31 maja 2014 r. Wskaźnik przekracza 55% To w okresie:
od 1 lipca 2014 r.
do 30 czerwca 2015 r. oraz
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
– Podstawowa stawka VAT wynosi 24%,
– Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 9% oraz 6%
– Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 5%
– stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 7,5%.
To w okresie:
od 1 lipca 2014 r.
do 31 grudnia 2015 r.
– Podstawowa stawka VAT wynosi 25%,
– Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 10% oraz 7%
– Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 6%
– stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 8%.
To w okresie:
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
– Podstawowa stawka VAT wynosi 23%,
– Obniżona stawka staw wynosi odpowiednio 8% oraz 7%
– Stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust 1 ustawy o VAT wynosi 4%
– stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w art. 115 ust 2 wynosi 7%.
Ewentualna zmiana wysokości stawek VAT jeszcze nie jest znana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *