Przychód z kontraktu długoterminowego w księgach rachunkowych i podatku dochodowym – część 2

Należy przede wszystkim pamiętać, że przychodami podatkowymi zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) będą jedynie przychody należne wynikające z faktycznie wykonanych prac niezależnie od metody przyjętej do oceny stopnia zaawansowania funkcjonującej w sprawozdawczości bilansowej. Oznacza to, że przychodami podatkowymi będą kwoty ujęte na fakturach, także fakturach za częściowe wykonanie usług. Podstawą do ujęcia przychodu podatkowego mogą być nie tylko faktury, ale także protokoły potwierdzające odbiór, także częściowy prac.

Z kolei kosztami uzyskania przychodów będą jedynie te koszty, które zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy pdop zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodów. Wśród kosztów wpływających na wynik finansowych w rachunkowości należy wskazać koszty poniesione bezpośrednio, związane z uzyskaniem przychodu podatkowego oraz wartości kosztów oszacowanych w toku oceny stopnia zaawansowania prac.
Te koszty, które przewyższają rzeczywiste koszty wykonania usługi budowlanej nie będą uwzględniane w rachunku podatkowym – wskazane jest ująć je w ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta „Koszt sprzedanej produkcji – kontrakty długoterminowe”, jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Za koszty uzyskania przychodów, bowiem zgodnie z art. 15 ust 4 ustawy pdop mogą być uznane tylko bezpośrednie poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu podatkowego.

W przypadku, gdy udział przychodów z niezakończonych usług budowlanych objętych długotrwałymi umowami na dzień bilansowy nie jest istotny w całości przychodów operacyjnych okresu sprawozdawczego, jednostka może odstąpić od takiej wyceny i nie stosować art. 34a i 34c ustawy o rachunkowości. Tak wynika z art. 34d powołanej ustawy. Pisemną decyzję w tej sprawie powinien podjąć kierownik jednostki. Poziom istotności jednostka powinna określić i zapisać w swojej dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

Konsekwencją rozbieżności w bilansowym i podatkowym uznawaniu przychodów i kosztów związanych z kontraktami długoterminowymi jest konieczność tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podstawa prawna:
Art. 12 ust 3 i art. 15 ust 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
Art. 34a -34d, art. 37  ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Jedna myśl na temat “Przychód z kontraktu długoterminowego w księgach rachunkowych i podatku dochodowym – część 2”

  1. Powinna Pani zdać egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych…
    Na rynku jest sporo firm przygotowujących do tego egzaminu jednak zdać go trzeba samemu… niestety…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *