Zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z powyższego zwolnienia w sytuacji wykorzystywania środków transportu lotnictwa cywilnego w działalności gospodarczej i nabywania paliwa lotniczego do ich napędu?
Art. 32 ust. 3 AkcU wymienia następujące sytuacje, w których wyrób akcyzowy może korzystać ze zwolnienia ze względu na przeznaczenie:

 1. dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego;
 2. dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego;
 3. dostarczenie od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zarejestrowanego handlowca w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający;
 5. nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zarejestrowanego handlowca w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego;
 6. import przez podmiot pośredniczący;
 7. import przez podmiot zużywający;
 8. zużycie przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający.

W celu zastosowania omawianego zwolnienia w przypadkach wymienionych w art. 32 ust. 3 pkt 1, 3-5, 7, 8 AkcU, tj. w sytuacjach, w których odbiorcą jest podmiot zużywający, konieczne jest posiadanie przez ten podmiot statku powietrznego. Definicja podmiotu zużywającego stanowi, iż jest to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. W praktyce najczęściej występowała będzie sytuacja wskazana w art. 32 ust. 3 pkt 1 AkcU tj. dostarczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego np. nabycie przez przedsiębiorcę paliwa lotniczego do statku powietrznego w porcie lotniczym (gdzie zazwyczaj funkcjonują składy podatkowe).

Tym samym przedsiębiorca traktowany jest jako podmiot zużywający dla potrzeb zastosowania wskazanego zwolnienia od akcyzy w sytuacji, gdy dokonuje nabycia paliwa zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz zużywa je na cele uprawniające do zwolnienia. Ponadto w celu zastosowania zwolnienia musi on posiadać statek powietrzny.

Dodatkowe warunki zwolnienia od akcyzy nabywanych paliw ze względu na ich przeznaczenie zostały wskazane w art. 32 ust. 5-13 AkcU. Należą do nich:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca (podmioty te występują w charakterze dostawcy), w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia – do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez odpowiednio: podmiot zużywający (dot. nabywcy) lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 lub 8 AkcU;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego „dokumentem dostawy” (dot. dostawcy);
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (warunek ten nie dotyczy podmiotów zużywających niemających na terytorium kraju siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej).

Kolejnym warunkiem stosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 AkcU jest przedstawienie przez podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb akcyzy, o którym mowa w art. 16 ust. 3 AkcU. Wówczas w przypadku, gdy przedsiębiorca chcący skorzystać ze zwolnienia nie jest zarejestrowany dla potrzeb akcyzy konieczne będzie złożenie stosownego wniosku w celu dokonania rejestracji oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia, o którym mowa powyżej. Warunek ten również nie dotyczy podmiotów zużywających niemających na terytorium kraju siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności gospodarczej).

Ewidencja dotycząca nabywanego paliwa może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Powinna ona zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona (art. 32 ust. 7, 8, 9 AkcU).

Zgodnie z art. 32 ust. 11 AkcU nabywca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Podsumowanie

Przedsiębiorca będzie miał zatem możliwość nabywania paliwa do napędu statku powietrznego ze zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie tego paliwa, w przypadku spełnienia przedstawionych warunków tj.:

 1. zachowania przez dostawcę odpowiedniej struktury dostawy, tzn. w jednej z form przewidzianych w art. 32 ust. 3 AkcU np. dostawa ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego;
 2. przedstawienia dostawcy – pisemnego potwierdzenia złożenia zgłoszenia rejestracyjnego;
 3. potwierdzenia odbioru nabytych wyrobów akcyzowych podlegających zwolnieniu na dokumencie dostawy;
 4. prowadzenia ewidencji dotyczącej nabywanych wyrobów akcyzowych podlegających zwolnieniu.

Warunki określone w punktach 2 i 4 nie dotyczą podmiotów zagranicznych będących podmiotami zużywającymi.

Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych (art. 32 ust. 2 AkcU).

Podstawa prawna: art. 32 AkcU

 \"\"
 1. Dz. U. z 2009, poz. 3, Nr 11 ze zm.

Jedna myśl na temat “Zwolnienie od akcyzy paliwa lotniczego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *