Projekt zmian ordynacji podatkowej

Do Sejmu trafił projekt zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa. Wprowadza on zmiany w art. 181 ustawy poprzez dodanie do katalogu dowodów występujących w postępowaniu podatkowego dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Celem wprowadzonej zmiany jest wyeliminowania mogących powstać wątpliwości i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych KAS.

Ponadto w projekcie zaproponowano dodanie § 3 do art. 293 ustawy, przewidującego wyłączenie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

1)niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów , do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2)nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3)zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych

Jednocześnie w projekcie proponuje się wprowadzenie trybu udostępnienia tych informacji przez wskazanie w nowym art. 306ia ustawy, że organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, będzie wydawał zaświadczenie w zakresie informacji wskazanych w projektowanym art. 293 § 3 ustawy, w tym informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji pomimo upływu terminu na jej złożenie.

Wydanie przedmiotowego zaświadczenia będzie podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *