Przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON

Propozycje zmian przekazano 22 października 2010 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zmiany skrócą czas oczekiwania przez przedsiębiorcę na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy będą też zwolnieni z obowiązku składania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Nowością będzie możliwość reprezentowania przedsiębiorcy przez pełnomocnika drogą elektroniczną.

 

elektroniczny wniosek o wpis do CEIDG

Nowe przepisy pozwolą na złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie tylko za pomocą bezpiecznego e-podpisu, ale także innymi środkami komunikacji elektronicznej, np. zaufanym profilem na platformie ePUAP. Dodatkowo, jeżeli wniosek został złożony nieprawidłowo, system automatycznie poinformuje o tym wnioskodawcę, wskazując błędy. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zostanie uruchomiona 1 lipca 2011 r.

W ramach CEIDG powstanie również rejestr pełnomocnictw. Jego wprowadzenie było od dawna postulowane przez przedsiębiorców. Przepisy zniosą obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeśli fakt jego udzielenia został wcześniej uwidoczniony w CEIDG. To rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla pełnomocników występujących w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną. Ponadto uprości to także kontakty między samymi przedsiębiorcami.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca będzie mógł uzupełnić wniosek do CEIDG o oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT. Do tej pory deklarację taką składano w urzędzie skarbowym.

Przyszły przedsiębiorca, poza formą elektroniczną, nadal będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji w postaci papierowej. Dzięki projektowanym zmianom będzie miał możliwość przekazania go nie tylko w urzędzie gminy, ale także w urzędzie skarbowym. Niezależnie od miejsca zameldowania będzie mógł wybrać urząd, który przekaże jego wniosek do CEIDG.

 

zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON
Ministerstwo Gospodarki proponuje także usunięcie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Rozwiązanie to będzie polegać na przyznaniu informacjom z rejestru REGON, publikowanych na stronie internetowej GUS, statusu formalnego. Dane te zastąpią obecne zaświadczenia.


Pojedynczy Punktu Kontaktowy udzieli informacji w ciągu 7 dni

Zmiany w ustawie zdecydowanie skrócą również oczekiwanie odpowiedzi na wniosek wysłany przez przedsiębiorcę do Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zgodnie z unijną dyrektywą usługową zapewnia dostęp do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast terminu „niezwłocznie” ustawodawca proponuje wprowadzenie obowiązku odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych. W przypadku potrzeby konsultacji odpowiedzi z innymi organami, okres ten będzie wydłużany do 14 dni. Obecnie średni czas oczekiwania na odpowiedź Pojedynczego Punktu Kontaktowego wynosi 4 tygodnie.

 

zawieszenie działalności z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku

Projekt MG wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Zapewnią one przedsiębiorcom zawieszającym działalność ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nowe rozwiązanie polegać będzie na umożliwieniu przedsiębiorcom zawieszenia działalności na określoną liczbę dni. Dodatkowo, przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku w urzędzie.

Uregulowana zostanie również sytuacja prawna przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w różnych formach, a chcących zawiesić tylko jedną z nich. Obecnie funkcjonujące przepisy nie dają takiej możliwości.

 

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *