Nadpłata – sposób odzyskania

W maju 2008 r. stwierdziłem omyłkę w deklaracji VAT-7 za luty 2008 r., w wyniku której zwiększeniu uległ podatek naliczony. W jaki sposób mogę odzyskać różnicę wynikającą ze zmniejszenia zobowiązania podatkowego? W jakiej wysokości nastąpi zwrot? Czy jest szansa na odzyskanie kwoty podatku wraz odsetkami?

Odpowiedź:

W celu odzyskania nadpłaty w tej sprawie niezbędne będzie złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zgodnie z art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej podatnik (w tym, co oczywiste także podatnik podatku VAT) może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli w deklaracji VAT-7 wykazał zobowiązanie podatkowe w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek.

Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatnik będzie musiał złożyć skorygowaną deklarację VAT-7 za luty 2008 r.

Wysokość zwrotu nadpłaty

Wysokość nadpłaty zostanie określona przez organ podatkowy po zweryfikowaniu wniosku w decyzji stwierdzającej nadpłatę (jeśli natomiast organ podatkowy uzna, iż nadpłaty nie ma – odmówi jej stwierdzenia). Może się jednak zdarzyć – w sytuacji, gdy prawidłowość skorygowanej deklaracji nie będzie budzić wątpliwości – że organ zwróci nadpłatę bez wydania decyzji ją stwierdzającej. W takim uproszczonym trybie postępowania może się jednak zdarzyć omyłka. Dlatego w art. 75 § 5 Ordynacji podatkowej przewidziano ochronę dla podatnika – w sytuacji, gdy zwrotu nadpłaty w uproszczonym trybie dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, od kwoty nadpłaty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek za zwłokę. W tym zakresie nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Czynności poprzedzające zwrot nadpłaty

Zwrot nadpłaty poprzedza badanie, czy podatnik nie zalega z innymi podatkami. W takim przypadku nadpłata wraz z jej oprocentowaniem (jeśli będzie ono należne) z urzędu zostałaby zaliczona na poczet tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.  oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie braku zaległości i bieżących zobowiązań nadpłata podlegać będzie zwrotowi z urzędu. Podatnik jest jednak uprawniony do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych nastąpi dopiero z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. W sprawie zaliczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Jeżeli nadpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zalicza się ją proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu zaliczenia nadpłaty, pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, nadpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania powinno nastąpić zaliczenie.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł) są z urzędu zaliczane na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot). Co do zasady zatem nie podlegają zwrotowi.

Termin zwrotu nadpłaty

Zwrot nadpłaty powinien nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją VAT-7 – w przypadku zwrotu nadpłaty bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę. Jeśli jednak organ podatkowy będzie weryfikował wniosek, wówczas zwrot nadpłaty powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę i określającej wysokość nadpłaty.

Forma zwrotu nadpłaty

Nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez podatnika (chyba że nie przekracza kwoty 8,80 zł – wówczas podlega zwrotowi wyłącznie w kasie). Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu, złożenia przekazu pocztowego (nadpłata jest pomniejszana o koszty jej zwrotu) lub wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

Oprocentowanie nadpłaty

W przypadku zwrotu nadpłaty bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę oprocentowanie przysługuje od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją VAT-7, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją.

W przypadku zwrotu nadpłaty na podstawie decyzji stwierdzającej nadpłatę i określającej wysokość nadpłaty oprocentowanie przysługuje od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowaną deklaracją VAT-7, jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik).

Nie podlegają oprocentowaniu nadpłaty w wysokości nie przekraczającej 8,80 zł.

Ograniczenie prawa do nadpłaty

Prawo do nadpłaty jest ograniczone terminem – zarówno, jeśli chodzi o złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jak i prawo do zwrotu nadpłaty. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa bowiem po upływie 5 lat od dnia złożenia deklaracji VAT-7 (tj. w  sprawie podatnika najpóźniej 25 marca 2013 r.).

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Jeśli zatem wniosek o stwierdzenie nadpłaty zostanie złożony przed wygaśnięciem prawa do złożenia tego wniosku, tj. najpóźniej 25 marca 2013 r. – prawo do zwrotu nadpłaty w przypadku jej zwrotu bez wydania decyzji, jak również na podstawie decyzji stwierdzającej nadpłatę i określającej wysokość nadpłaty wygaśnie 31 grudnia 2018 r.

Po tym terminie (tj. 31 grudnia 2018 r.) wygasa również prawo podatnika do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty, co ma ten skutek, że po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym złożono wniosek.

Należy ponadto mieć na uwadze, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie może zostać wszczęte w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *