Spółka partnerska – podstawy funkcjonowania

Partnerem w takiej spółce może być wyłącznie osoba mająca stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania wolnych zawodów, o których mowa w szczególności w art. 88 Kodeksu spółek handlowych: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.
Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych powyżej lub w odrębnej ustawie. Wspólnikiem w takiej spółce nie może więc być osoba prawna lub inna spółka. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
Szczególną cechą spółki partnerskiej jest ograniczenie odpowiedzialności partnera za zobowiązania spółki wyłącznie do tzw. błędów w sztuce. Zgodnie z art. 95 § 1 KSH partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.  Każdy z partnerów ponosi jednak subsydiarna i solidarna odpowiedzialność za inne zobowiązania spółki. Każdy partner ma prawo reprezentować i prowadzić sprawy spółki samodzielnie, jednakże inną specyfiką (nieznaną w innych spółkach osobowych) spółki partnerskiej jest możliwość powołania zarządu na wzór zarządu spółki z o.o.
Spółka partnerska jest transparentne podatkowo, co oznacza, że nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego. W konsekwencji, w przypadku spółki partnerskiej następuje jedynie jednokrotne opodatkowanie podatkiem dochodowym, tj. wyłącznie na poziomie wspólników spółki partnerskiej. Dla ustalenia dochodu z udziału w spółce partnera, będącego osobą fizyczną zastosowanie znajduje przepis art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  (dalej: UPDOF), zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, co do zasady, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (tj. według stawki 18% lub 32%). Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. Alternatywnie zgodnie z art. 30c UPDOF dochody partnera mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym.
Spółka partnerska z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności partnera za błąd w sztuce może być atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, którzy mają zdywersyfikowaną i indywidualną klientelę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *