Spółka przejmująca nie rozliczy straty

15.03.2021


Autor: Karolina Skarżyńska, Associate ADN Podatki

Od 1 stycznia 2021 r. istotne ograniczona została możliwość odliczania strat w odniesieniu do podatników, którzy podejmują działania restrukturyzacyjne. Ustawodawca pozbawił podatników możliwości rozliczania strat „własnych” w sytuacji, w której podmiot wykazujący straty w latach ubiegłych przejmował podmiot prowadzący dochodową działalność.

Jak wskazuje resort finansów, celem wprowadzonej regulacji jest walka z unikaniem opodatkowania. Powyższy mechanizm bywał bowiem wcześniej wykorzystywany w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych poprzez celowe nabywanie przez podatników spółek z dużą stratą podatkową do odliczenia, a następnie przeniesienie do tych spółek dochodowej działalności operacyjnej.

Należy podkreślić, że przed wprowadzeniem nowej regulacji, ustawodawca dysponował mechanizmami umożliwiającymi zanegowanie sztucznych działań podatników, nastawionych na uzyskanie korzyści podatkowej przez rozliczenie straty nabytej w tym celu spółki. W tym celu wprowadzone zostały regulacje w zakresie ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz raportowania schematów podatkowych. Ustawodawca uznał jednak powyższe środki za niewystarczające i postanowił niemalże całkowicie zrezygnować z możliwości rozliczenia strat.

Nowe ograniczenie niekorzystnie wpływa jednak także na rozliczenia podatników przeprowadzających całkowicie uzasadnione biznesowo przekształcenia spółek. Wprowadzony przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT wyłącza bowiem możliwość odliczenia strat „własnych” podatnika niezależnie od uzasadnienia biznesowego takiego ukształtowania rozliczeń. Ograniczenie znajduje stosowanie, gdy spełnione zostają następujące przesłanki:

1. podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
2. w wyniku powyższego przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, jest inny niż wcześniej lub dochodzi do zmian właścicielskich – co najmniej 25 proc. udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które nie posiadały takich praw na koniec roku podatkowego, w którym podatnik poniósł stratę.

W konsekwencji niemożliwe jest w szczególności odliczenie strat przez podatnika dokonującego odwrotnego przejęcia, tj. przejęcia spółki matki przez spółkę córkę.

W takim przypadku dojdzie bowiem do zmiany struktury właścicielskiej spółki przejmującej. W praktyce oznacza to, że w określonych sytuacjach odwrotne przejęcie może być znacząco mniej korzystne pod względem podatkowym od standardowego przejęcia.

Dodatkowo, ustawodawca nie doprecyzował, czy zmiana przedmiotu podstawowej działalności podatnika po dokonaniu przejęcia musi mieć charakter istotny. Nie jest więc do końca jasne, jaka zmiana przedmiotu działalności prowadzi do zastosowania ograniczenia, i czy przepis znajdzie zastosowanie w przypadku przejęcia spółki działającej w tej samej branży, przez co działalność spółki przejmującej zostanie rozszerzona o dodatkowy obszar.

Nowa regulacja jest kłopotliwa także z uwagi na brak przepisów przejściowych dotyczących ograniczenia w rozliczaniu strat. W praktyce powyższe oznacza, że ograniczenie może znaleźć zastosowanie do działań restrukturyzacyjnych dokonanych przed 1 stycznia 2021, a których wynik miał zostać rozliczony po 1 stycznia 2021 r.

Najprawdopodobniej na tym gruncie podatnicy będą prowadzić spory z fiskusem w kolejnych latach. Niedopuszczalne wydaje się bowiem wprowadzenie regulacji mającej niekorzystny wpływ na regulacje podatnika ze skutkiem wstecznym, tj w odniesieniu do działań podjętych w roku podatkowym przed wprowadzeniem regulacji.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *