Sprawozdawczość stowarzyszeń

– prowadzi działalność gospodarczą,

– posiada status pożytku publicznego.

W pierwszym przypadku tj. kiedy  stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, odnosimy się do art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości . Zgodnie z przytoczonym artykułem sprawozdanie finansowe stowarzyszeń powinno zawierać bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wzory sprawozdań finansowych zawiera załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości.
W przypadku, gdy stowarzyszenie w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy osiągnęła dwie z następujących wielkości:

  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło więcej niż 50 osób,
  • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro.

stosuje obligatoryjnie wzory zawarte w załączniku nr 1 do ustawy. W przeciwnym wypadku może stosować formę uproszczoną sprawozdań tj. wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, ale tylko w zakresie liter i cyfr rzymskich.

Jeżeli natomiast stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wtedy obowiązują je przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozporządzenie to wymaga, aby jednostki sporządzały bilans, rachunek zysków i strat zgodnie z załącznikami do rozporządzenia oraz informację dodatkową.

Trzecia grupą stowarzyszeń posiadającą status pożytku publicznego obowiązują dodatkowo przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jeżeli stowarzyszenie to prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego (przypominamy, że zgodnie z art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalność pożytku publicznego nie jest z zastrzeżeniem art. 9 ust 1 ustawy, działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa o działalności gospodarczej) wtedy wymagane jest rachunkowe wyodrębnienie tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Należy zaznaczyć, iż oprócz sprawozdań finansowych stowarzyszenia zobowiązane są do sporządzania tzw. sprawozdań z działalności.
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, na które stowarzyszenie ma czas do 3 miesięcy od dnia bilansowego, należy przedstawić je właściwym organom, w celu jego zatwierdzenia w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego. Kolejnym etapem jest złożenie sprawozdania, do 15 dni od zatwierdzenia, we właściwym rejestrze sądowym wraz z odpisem uchwały bądź postanowieniem o jego zatwierdzeniu i podziale zysku (pokryciu straty) oraz opinią biegłego, jeżeli podlegało ono badaniu, wraz ze sprawozdaniem z działalności, jeżeli jednostka ma obowiązek jego sporządzania.
Dodatkowo stowarzyszenia podlegające badaniu oraz posiadające status pożytku publicznego powinny złożyć sprawozdanie, w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenie, do ogłoszenia w „Monitorze Polskim B”.
zobacz również:

Jedna myśl na temat “Sprawozdawczość stowarzyszeń”

  1. Import usług. Zakupiliśmy licencje z Belgii.Data wystawienia 18.12.2010 r. Zapłaciliśmy karta płatniczą 17.12.2010 r. Na fakturze nie ma terminu płatności. Sprzedawca z Belgii nie ma numeru NIP ani NIP UE. Czy należy rozpozanć import usług ? Czy on powstanie 17.12.2010 r. ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *