Faktury wystawiane w dwóch językach

Dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT przez polskiego podatnika w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski, o ile wspomniana faktura będzie zawierała wszystkie elementy określone przepisami prawa, w tym m.in. kwotę podatku VAT wyrażoną w złotych polskich.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy zwrócić uwagę, iż art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) nakłada na podatnika obowiązek udokumentowania sprzedaży fakturą VAT. Równocześnie w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT zawarta jest delegacja, na mocy której minister właściwy do spraw finansów publicznych jest zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia m.in. szczegółowych zasad wystawiania faktur. Wyrazem powyższej delegacji jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT. Przedmiotowe rozporządzenie określa sposób wystawiania faktur VAT oraz wskazuje elementy, które powinna zawierać faktura VAT.

Należy jednakże zauważyć, iż przepisy ustawy o VAT, jak również wspomnianego rozporządzenia nie określają języka, w jakim mają być sporządzane faktury. W przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 231 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej faktury mogą być wystawiane w każdym z języków unijnych. Natomiast w świetle art. 27 Konstytucji RP w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Język polski, jak również język angielski są jednocześnie językami urzędowymi Unii Europejskiej. Zatem faktura VAT może zostać wystawiona zarówno w języku polskim lub angielskim oraz w obydwu językach łącznie.

Na przeszkodzie wystawienia faktur dwujęzycznych nie stoją również przepisy dotyczące rachunkowości. Bowiem w myśl art. 9 w związku z art. 21 ust. 5 ustawy o rachunkowości zapisy w księgach rachunkowych są dokonywane na podstawie dokumentów sporządzonych w języku polskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczą one operacji z zagranicznym kontrahentem, wówczas dokument może być sporządzony w języku obcym.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż przepisy w zakresie wystawiania faktur VAT wymagają podania na fakturze kwoty podatku należnego w walucie polskiej, czyli złotych polskich.

Jedna myśl na temat “Faktury wystawiane w dwóch językach”

  1. Doprecyzuję
    USTAWA

    z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r – tekst jest przekazany do Senatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *