Transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych – interpretacja ogólna MF

18.02.2021

Autor: Michał Miklaszewski, Associate, Aplikant radcowski w ADN Podatki


W dniu 16 lutego 2021 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r., nr PT9.8101.3.2020 (dalej: Interpretacja ogólna), wyjaśniająca jak prawidłowo kwalifikować dla celów VAT transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych, w przypadku transakcji realizowanych w modelu trójstronnym.

Chodzi tu o sytuację, w której uczestniczą trzy podmioty:
(i) podmiot udostępniający karty paliwowe (np. leasingodawca, spółka dominująca),
(ii) kontrahent – podmiot, który otrzymuje ww. karty,
(iii) podmiot prowadzący stację paliw (np. spółka paliwowa).

Jak wynika bezpośrednio z Interpretacji ogólnej, transakcje udostępniania kart paliwowych powinny być zakwalifikowane jako świadczenie usług, jeżeli:
• nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
• wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa, tj. wybierał miejsca nabycia, ilość oraz jakość paliwa, moment zakupu paliwa i sposób jego wykorzystania;
• odbiorca – z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego – ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
• rola pomiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (tj. karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

Treść wydanej interpretacji ma uwzględniać tezy wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), m.in. w sprawie C-185/01 Auto Lease Holland oraz sprawie C-235/18 Vega International. W przytoczonych powyżej sprawach TSUE podkreślił zasadność ustalenia komu dostawca towaru przekazał prawo do faktycznego dysponowania nim jak właściciel. Powyższe pozwala na ustalenie, czy prawo to zostało przeniesione przez dostawcę na rzecz podmiotu pośredniczącego udostępniającego kartę paliwową, czy bezpośrednio na odbiorcę towaru, będącego użytkownikiem karty.

MF podkreślił jednocześnie, że na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy i VAT. Tym samym, wszelkie interpretacje indywidualne wydane do tego czasu w zakresie wskazanego przepisu utraciły swoją aktualność.

W tym miejscu wskazać należy, że interpretacje indywidualne wydane w zakresie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w dalszym ciągu utrzymają swoją aktualność w odniesieniu do okresów rozliczeniowych sprzed 1 stycznia 2021 r. Powyższe zapewniają zasady zawarte w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej.

Aktywność MF w przedmiotowym zakresie powinna niewątpliwie cieszyć podatników. Jest to sygnał, że MF stara się na bieżąco reagować na nowe orzecznictwo TSUE, dzięki czemu zostaną utrzymane pewne europejskie standardy w zakresie polskich regulacji. Co więcej, wskazać należy, że z uwagi na utratę aktualności poprzednio wydanych interpretacji podatkowych w zakresie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, nowa Interpretacja ogólna zapewni podatnikowi ochronę jego rozliczeń podatkowych – o ile zastosuje się do jej treści.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *