Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył biegu przedawnienia

Podatnicy, którzy liczyli, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy zgodność z ustawą zasadniczą przepisów w zakresie niekończących się postępowań podatkowych i karnych.

Trybunał Konstytucyjny z przyczyn proceduralnych postanowił zamknąć rozprawę o sygn.. akt: K 31/14, otworzyć ją na nowo i odroczyć bez wyznaczenia nowego terminu, co oznacza, iż nie wiadomo kiedy rozstrzygnięty zostanie ten newralgiczny problem.

W tym miejscu należy wskazać, iż co do zasady fiskus ma 5 lat na dochodzenie swoich należności, jednakże w praktyce nagminne jest korzystanie z dodatkowych sposobów umożliwiających przedłużenie terminu wygaśnięcia zobowiązania. Najbardziej ,,popularnym” rozwiązaniem jest  wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe przeciwko konkretnej osobie.

Przypomnijmy, iż ponad dwa lata termu Rzecznik Praw Obywatelskich podzielił zdanie podatników w zakresie nieprawidłowych praktyk fiskusa dążącego do przerwania biegu terminu przedawnienia i złożył wniosek do TK o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 70 §  pkt. 1 OP  i art. 114a KKS, który umożliwia zawieszenie postępowanie w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione ze względu na toczące się postępowanie przed organami kontroli skarbowej, organami podatkowymi, organami celnymi lub sądami administracyjnymi.

Co brak wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza w praktyce? Podatnicy nadal pozostają w stanie braku bezpieczeństwa podatkowego, gdyż możliwa jest praktyka wzajemnie przeplatających się postępowań celem niedopuszczenia do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Konsekwentnie dochodzi zatem do absurdalnej sytuacji, w której możliwe jest zawieszenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowania karnoskarbowego z uwagi na trwające postępowanie podatkowe, które toczy się przed tym samym organem. Takie postępowanie również może ulec zawieszeniu np. rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, który wszczął postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Podsumowując błędne koło zamyka się i doprowadza do sytuacji w której następuje znaczne przedłużenie przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Należy liczyć, iż Trybunał Konstytucyjny szybko wyznaczy termin rozstrzygnięcia, które pozwoli podatnikom na obronę przysługujących im praw.

Autor – Mateusz Cedro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *