Dotacje w księgach rachunkowych, część 2

Inaczej będą ujmowane dotacje:

 • do ceny
 • jako zwrot kosztów działalności operacyjnej w tym zakup składników majątkowych innych niż środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne
 • jako dofinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zwrot kosztów działalności operacyjnej

W przypadku, gdy dotacja dotyczy zwrotu kosztów działalności operacyjnej np. wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych pracowników, zwrotu kosztów zakupu materiałów, towarów lub drobnych narzędzi niebędących środkami trwałymi należy ją ująć bezpośrednio w wyniku finansowym okresu, w którym ją otrzymano. Może to przebiegać zapisem

 • Wn Rachunek bankowy
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne

Jest również możliwość skorygowania kosztów sfinansowanych projektem:

 • Wn Rachunek bankowy
 • Ma Koszty wg rodzaju lub koszty wg zespołu 5

Częściej spotykamy w praktyce podejście, które polega na ujęciu pozostałych przychodów operacyjnych.
Nie ma znaczenia w tym wypadku fakt czy dotacja wpłynęła przed czy już po poniesieniu kosztów.

Przykład
Spółka poniosła koszty operacyjne od stycznia 2010 do końca maja 20140 związane z realizacją projektu unijnego takie jak zakup drobnego wyposażenia, zakup materiałów biurowych, podróże i wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników i zleceniobiorców. Wszystkie te nakłady ujmowała jako koszty bieżącej działalności operacyjnej na kontach:

 • Zużycie materiałów
 • Wynagrodzenia
 • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • Pozostałe koszty rodzajowe.

W czerwcu 2010 na rachunek bankowy wpłynęły środki z dotacji w kwocie 35.000zł.
Spółka ujmie je zapisem w czerwcu 2010:

 • Wn Rachunek bankowy
 • Ma Pozostałe przychody operacyjne

Sposób ujęcia dotacji obejmującej działalność operacyjną będzie miał oczywiście znaczenie w sposobie zaprezentowania jej skutków w sprawozdaniu finansowym. Te dotacje, które są ujmowane jako Pozostałe przychody operacyjne wpłyną na wartość pozycji G.II w wersji kalkulacyjnej rachunku zysków i strat lub pozycji D.II wariantu porównawczego.

Podstawa prawna
Art. 3 ust 1 pkt. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Dotacje w księgach rachunkowych, część 2”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *