Umowa w ramach działania 5.3 PO IG podpisana

Profitentem jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która zrealizuje Projekt pt. " Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii – „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne” na obszarze Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji UAM" o przypuszczalnej wartości oscylującej w granicach 56,66 mln złotych. Wsparcie Projektu ze środków EFRR będzie wynosić 33 639 600,00 złotych, a wkład z budżetu państwa to 5 936 400,00 złotych. Sumaryczna wartość wsparcia to 39 576 000,00 złotych.

Projekt ma na celu rozbudowę Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego funkcjonującego w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowany i zagospodarowany Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii o powierzchni 5 710 m2.

Instytucją, która dokonała oceny Projektu i wnioskowała o przyznanie dotacji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W realizacji PO IG Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki, a Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

PARP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *