Odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego za zobowiązanie podatkowe klienta z tytułu VAT

Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy pomiędzy podatnikiem oraz podmiotem posiadającym siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Przedstawiciel podatkowy wykonuje obowiązki podatnika w zakresie rozliczania podatku VAT oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji na potrzeby tego podatku. Z tego tytułu przedstawiciel ponosi odpowiedzialność solidarną z podatnikiem za zobowiązania podatkowe podatnika, którego reprezentuje. Wynika to z art. 15 ust. 9 ustawy o VAT.

W praktyce rysuje się wątpliwość czy przedstawiciel podatkowy odpowiada po ustaniu umowy przedstawicielstwa za zobowiązania reprezentowanego powstałe w okresie trwania stosunku przedstawicielstwa. To jest wówczas, gdy podmiot ten nie będzie pełnić funkcji przedstawiciela podatkowego. Wątpliwości te rodzi treść uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  z dnia 30 listopada 2012 r. (sygnatura akt III SA/Wa 183/11), który zakwestionował stanowisko fiskusa, iż odpowiedzialność byłego przedstawiciela podatkowego dotycząca zobowiązań podatkowych powstałych w trakcie trwania umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego podatnika VAT trwa także po rozwiązaniu tej umowy. Na bazie tego wyroku prezentowane jest stanowisko, iż koniec współpracy z podatnikiem zwalnia przedstawiciela podatkowego z odpowiedzialności za zobowiązania podatnika od chwili ustaniu umowy przedstawicielstwa. Pogląd taki opiera się jednak na pobieżnej analizie przedmiotowego wyroku. W rzeczywistości sąd administracyjny zakwestionował stanowisko organu jedynie z przyczyn formalnych (nieprawidłowego uzasadnienia). Zdaniem sądu, w sytuacji gdy zobowiązanie podatkowe jeszcze nie wygasło, a relacja między przedstawicielem podatkowym a podatnikiem już nie istnieje, należy się odwołać do natury solidarnej odpowiedzialności. Zgodnie z podstawowymi zasadami odpowiedzialności solidarnej, odpowiedzialność ta trwa aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, a więc dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani aż do momentu całkowitego wykonania zobowiązania. Potwierdza to najnowsze stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r.  (IPPP3/443-627/10/12-5/S/SM), który potwierdził, iż odpowiedzialność solidarna przedstawiciela podatkowego za zobowiązania podatkowe podatnika powstałe w trakcie trwania umowy, trwa również po rozwiązaniu tej umowy, tj. do czasu zupełnego zaspokojenia fiskusa.

Solidarna odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego dotycząca zobowiązań podatkowych podatnika VAT powstałych w trakcie trwania umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego, trwać będzie także po rozwiązaniu tej umowy. Decydując się na zawarcie z klientem umowy przedstawicielstwa podatkowego warto zatem o tym pamiętać i wcześniej odpowiednio się zabezpieczyć. Niejednokrotnie nieoceniona może okazać się pomoc profesjonalnego doradcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *