Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu

W świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) odpłatne nabycie nowego środka transportu od podatnika podatku od wartości dodanej z Francji stanowi podlegające opodatkowaniu VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Zgodnie bowiem z art. 9 ust 1 ustawy o VAT przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, nie ma znaczenia status prawny dostawcy towarów, ani też ich nabywcy (art 9 ust 3 ustawy o VAT). Zatem dostawa nowego środka transportu przez kontrahenta francuskiego na rzecz Czytelnika stanowi dla niej podlegające opodatkowaniu na mocy art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Natomiast na mocy art. 20 ust. 9 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku  wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Takie brzmienie przepisu wskazuje, iż obowiązek podatkowy w opisywanym przypadku powstał w dniu 24 września 2009 r., czyli w momencie nabycia nowego środka transportu. Warto bowiem zwrócić uwagę, iż z treści art. 20 ust. 9 ustawy o VAT wynika, iż wystawienie faktury po dokonaniu dostawy towaru będzie wpływało na powstanie obowiązku podatkowego. W konsekwencji na Podatniku ciąży obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu WNT nowego środka transportu w deklaracji za miesiąc wrzesień 2009 r..

Podstawę rozliczenia WNT winna stanowić faktura wewnętrzna (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT) wystawiona przez Czytelnika  w oparciu o fakturę otrzymaną od dostawcy środka transportu. Podatek należny stanowić będzie równocześnie podatek naliczony do odliczenia w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub w jedynym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 pkt 2 i ust.11 ustawy o VAT). Dodatkowo niniejsza transakcja powinna zostać uwzględniona w informacji podsumowującej składanej za III kwartał 2009 r. (art. 100 ustawy o VAT).

Jedna myśl na temat “Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu”

  1. nie wolno niestety tak wpłacić i wypłacić z tzw. funduszu rezerwowego (on jest tworzony z wpłat na kapitał przekraczających kapitał zakładowy). Chyba jedynym rozwiązaniem jest pożyczka – ale niestety pcc, no i oprcoentowanie bo świadczeni anieodpłatne !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *