Bezpłatne porady prawne a VAT

Zgodnie z powołanym przepisem, z odpłatnym świadczeniem usług zrównuje się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

W oparciu o literalne brzmienie przepisu, świadczenie nieodpłatnych usług jest tylko wtedy opodatkowane podatkiem VAT, jeżeli są spełnione dwa warunki:

a) podatnik miał prawo do odliczenia VAT przy zakupach związanych z tymi usługami;

b) świadczenie usług nie jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

A contrario, brak spełnienia choćby jednej z powyższych przesłanek wyklucza możliwość uznania świadczonej nieodpłatnie usługi za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT wynika brak obowiązku opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie jeśli odbywa się to w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła międzynarodowej kancelarii prawnej świadczącej nieodpłatną pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowej, przy czym pomoc ta wykonywana była w ramach programu realizowanego we współpracy z fundacją. W ramach tego programu fundacja na podstawie umowy zlecała różnym kancelariom nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych.

W ocenie Sądu, charakter świadczonych przez kancelarię prawną nieodpłatnie usług pozostaje w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Związek ten polega w szczególności na wywieraniu pozytywnego wrażenia na potencjalnych i aktualnych klientach oraz budowaniu pozytywnego wizerunku kancelarii prawnej jako zaangażowanej w działalność dobroczynną.

NSA podkreślił, iż bezpłatne świadczenie usług prawnych przez kancelarię ma oczywisty związek z prowadzoną przez nią działalnością. Kancelaria prawna, która angażuje się w działalność pro bono, utrwala swój wizerunek, zdobywa miejsce na rynku prowadząc w ten sposób działania marketingowe. W konsekwencji, nieodpłatne świadczenie takich usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jedna myśl na temat “Bezpłatne porady prawne a VAT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *