Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu – zapasy i krótkoterminowe aktywa finansowe, część 4

Zapasy
Najczęściej spotykaną nieprawidłowością w zakresie zapasów jest ich nieprawidłowa wycena w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy. Systemy magazynowe nie zawsze pozwalają na wygenerowanie danych na temat rotacji zapasów, co utrudnia określenie czy posiadane przez jednostkę składniki aktywów obrotowych przyniosą jej korzyści ekonomiczne w przyszłości. W związku z tym jednostki gospodarcze najczęściej nie dokonują odpisów aktualizujących wartość zapasów. Ponadto jednostki gospodarcze popełniają błędy w trakcie przeprowadzania samej inwentaryzacji. Nie weryfikują one w trakcie spisu z natury przydatności posiadanych zapasów, co powoduje nieprawidłowe wykazanie wartości tych składników w bilansie.
Błędem jest też pomniejszanie wartości zapasów o wartość dostaw niefakturowanych, które powinny być wykazywane w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług.

Krótkoterminowe aktywa finansowe
Podstawowym błędem w ramach omawianej pozycji jest nieprawidłowe klasyfikowanie składników aktywów. Najczęstszą nieprawidłowością jest wykazywanie lokat w ramach pozycji „środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych”. Natomiast w zależności od terminu ich zapadalności powinny być one ujmowane jako „inne środki pieniężne” lub „inne aktywa pieniężne”. Co więcej, jednostki często nie dokonują naliczenia odsetek należnych od lokat na dzień bilansowy, w efekcie czego wartość omawianej pozycji jest zaniżona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *