Zasady wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych zgodnie z MSR 21 na dzień bilansowy, część 2

Zgodnie z par. 23 lit a) MSR 21 pozycje pieniężne w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia. To w tym wypadku do przeliczania należności i zobowiązań (są one zaliczane do pozycji pieniężnych) jak również walut zgromadzonych na rachunkach i w kasie stosuje się najczęściej, jako uproszczenie kurs średni NBP ogłoszony w dniu bilansowym.

Przykład
Spółka ABC sprzedała 15 grudnia towary odbiorcy z Niemiec za 20.000 Euro. Kurs przyjęty do przeliczenia wartości należności to kurs 4, 25zł/euro. Na dzień bilansowy kurs zamknięcia ( np. średni kurs NBP) to 4, 28zł/ euro

Na dzień bilansowy jednostka ujmie różnice kursowe wg wyliczenia: 20.000 X (4,28-4,25)
Różnice te ujęte powinny zostać, jako przychody okresu.

Przykład 2
Spółka posiada następujące pozycje pieniężne wg przeliczenia zgodnie z kursami z dnia powstania tych pozycji. Obok dokonano wyliczenia różnic kursowych, które zostaną odniesione na wynik okresu

 Różnice kursowe
 Należności 1 500 000,00  25 600,00
 Zobowiązania wobec dostawców  125 000,00  2 630,00
 Zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych  852 300,00  6 352,00
 Kredyt krótkoterminowy  152 200,00  – 9 698,00
 Kredyt długoterminowy  365 290,00  – 5 632,00
 Razem  19 252,00
Warto zaznaczyć, że MSR 21 nie narzuca, iż mają być to przychody finansowe. W polityce rachunkowości powinno znaleźć się rozstrzygnięcie, do jakiej grupy przychodów /kosztów są zaliczane różnice kursowe. W praktyce będą to rzeczywiście najczęściej przychody lub koszty finansowe.

W świetle par. 23 lit b) pozycje niepieniężne wyceniane powinny być według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia wyrażonego w walucie obcej przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji. Oznacza to, iż nie dokonujemy w praktyce ponownego przeliczenia wartości środków trwałych wycenianych wg modelu kosztowego, w ten sam sposób wycenianych wartości niematerialnych, zapasów, części instrumentów finansowych, kapitałów (z wyjątkiem kapitału z przeliczenia jednostek zagranicznych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *