Zabezpieczenie roszczenia o wyłączenie wspólnika spółki z o.o.

Obok przymusowego umorzenia akcji, sposobem rozwiązania podobnych problemów jest wystąpienie przez wszystkich pozostałych wspólników (posiadających jednocześnie ponad połowę kapitału zakładowego) do sądu z powództwem o wyłączenie ze spółki kłopotliwego udziałowca. Umowa może przyznawać prawo do wystąpienia z takim roszczeniem także mniejszej liczbie wspólników, byleby również ich udziały przedstawiały ponad połowę kapitału zakładowego. W przypadku uwzględnienia roszczenia udziały wyłączonego przez sąd wspólnika muszą zostać wykupione przez pozostałych udziałowców lub osoby trzecie.

Do czasu zapłaty ceny przejęcia wspólnik zachowuje swoje prawa udziałowe, w tym uprawnienia członkowskie. Stąd też celem zabezpieczenia powództwa zgodnie                        z art. 268 k.s.h. na wniosek powoda sąd może z ważnych powodów zawiesić wspólnika w wykonywaniu praw z należących do niego udziałów. Zabezpieczenie takie może polegać na czasowym pozbawieniu wspólnika jego uprawnień udziałowych, tj. prawa do uczestnictwa w organach spółki, głosowania, zaskarżania uchwał, czy wykonywania uprawnień kontrolnych w stosunku do spółki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w zakresie objętym zabezpieczeniem, zawieszenie skutkuje uznaniem takiego wspólnika za „nie istniejącego”. Ponadto podjęte bez jego udziału w okresie zawieszenia uchwały pozostają ważne i skuteczne choćby nawet zabezpieczone w ten sposób powództwo zostało ostatecznie oddalone.

Tak rozumiany skutek zabezpieczenia często rodzi po stronie pozostałych wspólników chęć wykorzystania zawieszenia kłopotliwego wspólnika i usunięcia go ze spółki pod jego „nieobecność”. Należy jednakże liczyć się z tym, iż wykorzystanie opisywanego zabezpieczenia do osiągnięcia celu roszczenia o wyłączenie wspólnika ze spółki, może zostać uznane za zmierzające do obejścia prawa.

Jedna myśl na temat “Zabezpieczenie roszczenia o wyłączenie wspólnika spółki z o.o.”

  1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 usługi świadczone przez ZOZ w zakresie opieki medycznej oraz dostawa towarów i świadczenie usług z nimi związane są zwolnione z VAT, o ile służą m.in. zachowaniu i przywracaniu zdrowia. Tym samym badania laboratoryjne, o ile stanowią część procesu medycznego, będą podlegały zwolnieniu z VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *