Koszty usług transportowych wykonanych w latach ubiegłych

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami poniesione po zakończeniu roku podatkowego, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody są potrącalne w tym roku podatkowym, jeżeli koszty te zostały poniesione do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania podatkowego za dany rok, tj. do końca III-ego miesiąca po zakończeniu tego roku podatkowego). Jeżeli natomiast koszty zostały poniesione po tej dacie, są one potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, w którym zostały osiągnięte przychody odpowiadające tym kosztom (tj. roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie podatkowe).
W przypadku kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (zwanych „kosztami pośrednimi”), koszty te potrącane są – co do zasady – w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się – co do zasady – dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).
Biorąc pod uwagę treść powyższych zasad, w celu ustalenia momentu rozpoznania kosztu w rachunku podatkowym decydować będzie jego klasyfikacja jako kosztu bezpośrednio związanego z przychodem lub kosztu pośredniego. Jako, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje kosztów bezpośrednich i pośrednich, podatnik powinien każdorazowo dokonać oceny czy dany koszt należy do jednej czy drugiej kategorii.
W naszym przykładzie koszty nabywanych usług transportowych wykazują pośredni związek z przychodami uzyskiwanymi przez tych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych. W związku z powyższym, koszty usług transportowych – jako koszty pośrednie – powinny być rozpoznane w momencie ich poniesienia, czyli ujęcia w księgach na podstawie otrzymanej faktury. Oznacza to, iż mimo tego, że otrzymana faktura obejmuje usługi transportowe wykonane w latach ubiegłych, koszty tych usług powinny zostać rozpoznane jako koszt podatkowy roku bieżącego.

Jedna myśl na temat “Koszty usług transportowych wykonanych w latach ubiegłych”

  1. Zgłoszenia aktualizacyjne powinny być skałdane w terminie 7 dniod dnia w którym nastapiła zmiana. Spółka zaczeła korzystac z lokalu w dniu jego otrzymania
    art 9 ust 1 Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *