Likwidacja spółki kapitałowej nie podlega VAT – wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 października 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 1379/10

Stan faktyczny oraz stanowisko WSA
We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik wskazał, że będzie prowadzić działalność gospodarczą w budynku wynajmowanym od zależnej kapitałowo spółki z o.o., której podatnik będzie jedynym udziałowcem. Wynajmowany budynek, stanowiący własność spółki zależnej, nie będzie stanowić przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Podatnik zakłada, że w przyszłości spółka zależna zostanie zlikwidowana, a nieruchomość wraz z innymi aktywami tej spółki zostanie przejęta na własność przez podatnika poprzez przejęcie majątku likwidacyjnego. Przejęcie składników majątkowych nastąpi z zamiarem wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Podatnik zapytał, czy opisane przekazanie na jego rzecz składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części powinno zostać uznane za opodatkowaną VAT dostawę towarów. W ocenie podatnika przepisy kodeksu spółek handlowych odnoszące się do likwidacji spółki z o.o. wskazują, że podział majątku między wspólników likwidowanej spółki następuje z mocy prawa i nie stanowi rozdysponowania majątku w rozumieniu przepisów u.p.t.u.1 W konsekwencji nie mieści się on w ramach definicji dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem podatnika podstawą opodatkowania ww. podziału nie może być także art. 14 u.p.t.u., gdyż obejmuje on swoim zakresem likwidacji spółek handlowych mających osobowość prawną.

Minister Finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, że przepisy u.p.t.u. przewidują, iż nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeżeli przy nabyciu tych towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego podlega opodatkowaniu VAT. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynikało natomiast, że przekazanie majątku przez likwidowaną spółkę nastąpi na cele inne niż związane z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem, a więc czynność taka podlega opodatkowaniu.

WSA w Krakowie uchylił zaskarżoną interpretację. Zaznaczył, iż w art. 14 ust. 1 u.p.t.u. ustawodawca wprowadził zasadę opodatkowania remanentu końcowego przy likwidacji spółek niemających osobowości prawnej lub działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Brak takiego zapisu spowodowałby możliwość uniknięcia obowiązku uiszczenia podatku przez osoby fizyczne. Jednocześnie Sąd wskazał, że przekazanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej jej wspólnikowi, będącemu osobą prawną, nie wiąże się z opisanym wyżej ryzykiem. W konsekwencji, biorąc pod uwagę brzmienie odpowiednich przepisów u.p.t.u. WSA uznał, że takie przekazanie majątku likwidacyjnego nie stanowi dostawy towarów a więc nie podlega opodatkowaniu VAT.

Teza

Na podstawie uzasadnienia prezentowanego wyroku można sformułować następującą tezę:
„Przekazanie majątku po likwidacji spółki kapitałowej wspólnikowi będącemu osobą prawną jest czynnością, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

Komentarz
W prezentowanym wyroku Sąd wyraził korzystny dla podatników pogląd, iż przekazanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej jej wspólnikom, którzy również są osobami prawnymi, nie powoduje po stronie likwidowanej spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Takie przekazanie majątku nie stanowi bowiem dostawy towarów, a tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT.

U podstaw rozstrzygnięcia Sądu legło ustalenie, iż opodatkowanie VAT czynności związanych z likwidacją podatników zostało uregulowane w art. 14 u.p.t.u. Przepis ten odsyła jednak wyłącznie do konieczności opodatkowania majątku przy likwidacji spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej lub działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną. Brak możliwości zastosowania ww. regulacji do likwidacji spółki kapitałowej posiadającej osobowość prawną oznacza, iż przekazanie majątku likwidowanej spółki kapitałowej nie podlega opodatkowaniu VAT.

Omawiane zagadnienie było już wcześniej przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 roku, sygn. akt I FSK 59/08 NSA wyraził pogląd analogiczny do tego, który w prezentowanym wyroku sformułował WSA w Krakowie. Co ciekawe, również w niektórych interpretacjach Ministra Finansów można znaleźć podobne stanowisko (zob. interpretacja indywidualna MF z dnia 26 lutego 2009 roku nr ITPP2/443-1019/08/PS).

Należy jednocześnie pamiętać, iż zasadniczo organy podatkowe prezentują w powyższej kwestii stanowisko analogiczne do tego, które wyrażono w interpretacji wydanej w omawianej sprawie. W efekcie podatnicy powinni liczyć się z ryzykiem, iż brak opodatkowania majątku likwidowanej spółki kapitałowej może spowodować niekorzystne dla nich rozstrzygnięcie organów skarbowych. W takiej sytuacji prezentowane orzeczenie może okazać się pomocne przy próbie zakwestionowania prawidłowości takiego rozstrzygnięcia organów w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

\"\"

\"\"
1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *