Konsekwencje uchybienia terminowi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2010 r. sygn. I FSK 1385/10

Na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi służy skarga kasacyjna do NSA. W tym przypadku celem skargi kasacyjnej jest wskazanie, iż skarżący dochował terminu do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej skargi.
W przypadku uchybienia terminu do wniesienia skargi skarżący jest uprawniony do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Pismo wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Skarżący jest zobowiązany uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Wnosząc skargę kasacyjną na postanowienie o odrzuceniu skargi z tytułu nie uiszczenia wpisu sądowego w terminie skarżący nie jest uprawniony do równoczesnego argumentowania o braku winy w uchybieniu terminowi do uiszczenia wpisu. Wyłączenie możliwości jednoczesnego uwzględnienia skargi kasacyjnej i wniosku o przywrócenie terminu wynika z konkurencyjności tych środków. Każde z nich zmierza do wywołania przeciwstawnych skutków procesowych. Skarga kasacyjna jest oparta na twierdzeniu, że termin do dokonania czynności procesowej został zachowany i sąd błędnie uznał, iż skarżący uchybił terminowi. Z kolei wniosek o przywrócenie terminu zawiera założenie, że został uchybiony termin do dokonania czynności procesowej.

NSA w wyroku z 10 grudnia 2010 r. sygn. I FSK 1385/10 odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego odnoszącego się do kwestii przywrócenia terminu w postępowaniu cywilnym. W świetle jednolitego orzecznictwa sądów zauważa się, iż wniosek o przywrócenie terminu do uchybionej czynności procesowej i zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji w postępowaniu cywilnym bądź skarga kasacyjna na postanowienie o odrzuceniu skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym wykluczają się wzajemnie.
„Jeżeli bowiem strona twierdzi, że dokonała czynności w terminie, a sąd błędnie uznał, że uchybiła terminowi, to powinna wnieść skargę kasacyjną. Natomiast wniosek o przywrócenie uchybionego terminu jest aktualny wtedy, gdy strona nie neguje uchybienia terminowi i wskazuje przyczyny usprawiedliwiające to opóźnienie.” (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 3 października 2002 r. sygn. akt I CZ 120/02).
NSA wykazał, że niekonsekwencją byłoby z jednej strony wnoszenie skargi kasacyjnej od postanowienia o odrzuceniu skargi z powodu nie uiszczenia wpisu sądowego, w której aprobuje się dokonane przez sąd ustalenia w tym zakresie, z drugiej strony  przedstawiając argumentację co do braku winy w uchybieniu terminowi do uiszczenia wpisu, co jest charakterystyczne dla instytucji przywrócenia terminu.
Wyrok ten jest zgodny z dotychczasową linią orzeczniczą sądów administracyjnych oraz cywilnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *