Opodatkowanie akcyzą nadmiernych ubytków wyrobów akcyzowych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na obrocie wyrobami akcyzowymi (produkcja, magazynowanie, transport) jest obowiązany ustalać ubytki wyrobów akcyzowych podlegające opodatkowaniu z uwzględnieniem decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego, w której organ ustala normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. Decyzja, o której mowa powyżej wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy (art. 85 ust. 1 pkt 1a ) lub z urzędu (art. 85 ust. 2 pkt 1 a). Naczelnik urzędu celnego, ustalając normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych uwzględni:

  1. rodzaj wyrobów akcyzowych;
  2. specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
  3. warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku;
  4. maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych określone w rozporządzeniu

 

Należy również wskazać, iż podatnikiem akcyzy jest także podmiot, u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych w przypadku, gdy nie jest on właścicielem tych wyrobów. Regulacja ta dotyczy w szczególności podmiotów prowadzących tzw. usługowe składy podatkowe.

Natomiast na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych powstałe wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej pod warunkiem, że podatnik wykaże zaistnienie okoliczności uprawniających do zwolnienia. Zwolnione z podatku są również ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego w decyzji, o której mowa powyżej. W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych ubytków wskazanych dla danego podmiotu w decyzji naczelnika urzędu celnego, podatnik jest obowiązany, składać deklarację podatkową, obliczać oraz wpłacać akcyzę za w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ubytek został ustalony.
Stosownie do art. 21 ust. 9 ustawy ubytki ustala się w dziennych okresach rozliczeniowych. Zasada ta jednak ma zastosowanie w praktyce wyłącznie do przemieszczania wyrobów akcyzowych. W przypadku magazynowania, na podstawie stosownego rozporządzenia ubytki ustala się w większości przypadków w kwartalnych okresach rozliczeniowych, a w niektórych przypadkach – nawet w rocznych okresach rozliczeniowych.. Do ubytków stosuje się stawki podatku takie jakie są przewidziane dla danego rodzaju wyrobów.

Jedna myśl na temat “Opodatkowanie akcyzą nadmiernych ubytków wyrobów akcyzowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *