Przejęcie bez wpływu na wysokość zaliczek

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą wybrać jedną z dwóch metod wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Na mocy art. 25 ust. 1 ustawy podatnicy obowiązani są do wpłacania zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zasady stosowania uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy uregulowane zostały w art. 25 ust. 6 – 10 ustawy. W myśl art. 25 ust. 6 ustawy podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w formie uproszczonej. Wówczas kwota zaliczki określana jest na podstawie zeznania złożonego w roku bezpośrednio poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jej wysokość równa jest 1/12 podatku należnego wskazanego w odpowiednim zeznaniu.

Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest więc wykazanie przez podatnika podatku należnego w zeznaniu złożonym w roku bezpośrednio poprzedzającym dany rok podatkowy lub w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą natomiast skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku podatkowym albo w roku poprzednim.

Poza powyższymi, ustawodawca nie formułuje innych warunków dla skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek. Przepisy ustawy przewidują także tylko dwa przypadki, w których wysokość zaliczek płaconych w uproszczonej formie ulega zmianie. Z tymi sytuacjami mamy do czynienia, gdy podatnik złoży korektę zeznania lub gdy organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego inną niż wykazana w tym zeznaniu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż ustawodawca nie przewidział utraty przez podatnika prawa do uzyskanej wcześniej możliwości rozliczania zaliczek na podatek w formie uproszczonej, ani zmiany ich wysokości w przypadku przejęcia innego podmiotu. Powyższe zostało również potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 20 maja 2009 r. (sygn. IPPB3/423-154/09-2/ER).

Zatem, jeżeli podatnik nabył prawo do rozliczania się uproszczoną metodą wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, opłaca zaliczki w niezmienionej wysokości. Oznacza to, iż zdarzenia gospodarcze (m. in. przekształcenia kapitałowe), które mają miejsce w tym okresie pozostają bez wpływu na wysokość wpłacanych zaliczek.

Podsumowując, przejęcie innego podmiotu nie wpływa na wysokość płaconych zaliczek w formie uproszczonej. Należy zaznaczyć, iż powyższe rozwiązanie może być korzystne dla podatnika, który przejął podmiot wykazujący znaczny dochód. Niezależnie bowiem od kwoty dodatkowego dochodu po połączeniu wysokość zaliczki pozostaje niezmieniona. Inaczej będzie natomiast odwrotnej sytuacji. Gdy podatnik przejmie podmiot generujący straty, wówczas kwota zaliczki również nie ulegnie zmianie, co w tym przypadku może być niekorzystne dla podatnika, zobowiązanego do wpłacania zaliczki w ustalonej wcześniej wysokości do końca roku podatkowego.

Jedna myśl na temat “Przejęcie bez wpływu na wysokość zaliczek”

  1. odpowiadając na pytanie p Andrzeja – o funduszu szkoleniowym. proszę zajrzeć do Ustawy z dnia 1.07.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – Dz. U. z 2009 r. nr 125, poz. 1035 art 22-24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *