Import usług w przypadku opodatkowania usługi przez sprzedawcę

Dokonując analizy niniejszej sprawy należy podkreślić, iż w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Natomiast na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika nie sposób pominąć art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym wyłączone jest zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli opodatkowanie nabycia usługi jako importu usług, w sytuacji gdy podatek rozliczył na terytorium kraju usługodawca. Wyłączenie to nie dotyczy jednak usług opodatkowanych na terytorium kraju w myśl art. 28b ustawy o VAT, dla których podatnikiem jest w każdym przypadku usługobiorca. Tym samym w celu ustalenia sposobu opodatkowania niniejszej usługi konieczne jest określenie miejsca jej świadczenia.

Reguły ustalania miejsca świadczenia usług, w sytuacji gdy nabywca i sprzedawca posiadają siedziby w dwóch różnych krajach, wyrażone zostały w art. 28b i następne ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Od opisywanej reguły ustawodawca przewidział szereg wyjątków, jednakże nie dotyczą one usług modernizacji (obsługi) stron internetowym. Należy zatem stwierdzić, iż nabyta przez Czytelnika usługa powinna zostać opodatkowana na terytorium Polski na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co się z tym wiąże jest on zobligowany do rozliczenia z tego tytułu importu usług. Nie będzie tym samym posiadała znaczenia okoliczność, iż podatek VAT został w analizowanym przypadku rozliczony przez sprzedawcę w kraju jego siedziby.

Co istotne w przedmiotowej sprawie, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstanie na mocy art. 19 ust. 19a ustawy o VAT z chwilą wykonania usługi. W związku z tym podatnik winien w miesiącu wykonania usługi wystawić fakturę wewnętrzną, w której naliczony zostanie podatek VAT.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania w przypadku podatku VAT jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W konsekwencji, wskazać należy, iż podstawą opodatkowania przedmiotowej usługi będzie cała kwota na jaką opiewa przedłożona do analizy faktura VAT (łącznie z wykazanym w niej podatkiem od wartości dodanej).

Jedna myśl na temat “Import usług w przypadku opodatkowania usługi przez sprzedawcę”

  1. Generalnia zasada – jeśli usługi były wykonane w starym roku stosujemy stawki starego roku – nawet jeśli faktura jest wystawiona w 2011r
    Mogą być jednak od tej zasady wyjątki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *