Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia za urlop – ustalanie wysokości wynagrodzenia, część 2

Ten sam przepis wskazuje jednak iż pewne elementy wynagrodzenia są wyłączane.

Przykład
Pracownik zatrudniony na pełny etat, w lipcu 2011 r. korzysta z 15 dni (15 x 8h=120 godz.) urlopu. Otrzymuje on wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od liczby przepracowanych godzin, dodatek za godziny nadliczbowe  oraz dodatek funkcyjny w wysokości 800 zł. Za kwiecień otrzymał wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków w kwocie 4860 zł, za maj 4800 zł, a za czerwiec 4500 zł. W kwietniu dodatek za godziny wyniósł 500zł, w maju 800 a w czerwcu 200zł. W okresie tym pracownik przepracował 472 godziny. Ustalenia wynagrodzenia urlopowego w następujący sposób:

  • podstawa wymiaru: 4860 + 500+800 +4800+800+800+4500+200+800=18060
  • stawka za 1 godzinę: 18060/ 472 godziny = 38,26
  • wynagrodzenie urlopowe: 120 godzin x 38,26=4591,20

To wynagrodzenie oczywiście jest uwzględniane przy ustalaniu podstawy opodatkowania i składek ZUS.
Należy to wynagrodzenie brutto za urlop zaksięgować łącznie z pozostałym wynagrodzeniem

  • Wn Wynagrodzenia
  • Ma Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”,

Szczegółowe zasady wyliczenia wynagrodzenia za urlop są określone w par 7 do 11 tegoż rozporządzenia. O nich w kolejnej części opracowania.

Podstawa prawna

art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *