Wskazanie na fakturze VAT nieprawidłowej daty dostawy towarów

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, iż wskazana w treści faktury data sprzedaży powinna odpowiadać rzeczywistości, a tym samym powinna być tożsama z momentem przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Błędną datę dostawy towarów można skorygować wystawiając fakturę korygującą, jednakże w przypadku, gdy podatnik nie dokona stosownej korekty, należy liczyć się z możliwością pociągnięcia przedstawicieli podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej pod zarzutem wystawiała faktur niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się że najprostszym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie problemów z wskazaniem na fakturze VAT nieprawidłowej daty sprzedaży towarów (tj. dodatkowych obowiązków w zakresie wystawienia faktury korygującej bądź sankcji karnej skarbowej)  będzie  niezamieszczanie w treści faktur wystawianych przed dokonaniem dostawy towarów daty sprzedaży, co umożliwia podatnikom art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Na konieczność korygowania faktur w przypadku błędnego podania daty dostawy towarów wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2014 r., sygn.: ILPP5/443-11/14-5/KG oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn.: IPTPP2/443-263/14-2/IR ,,(…) Faktyczna data dostawy jest inna (późniejsza) niż data wystawienia faktury. Faktura wystawiana jest więc przed datą dostawy. Mając na uwadze powyższe zauważyć należy, że zgodnie z cytowanym już wcześniej art. 106e ust. 1 pkt 1 i 6 faktura powinna zawierać datę wystawienia oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Wobec powyższego, stwierdzić należy, że w przypadku gdy w momencie wystawienia faktury nie jest określona data dostawy, wówczas faktura nie zawiera informacji o tej dacie. Zatem, w okolicznościach niniejszej sprawy, uznać należy, że Wnioskodawca w sposób prawidłowy wystawia faktury dokumentujące sprzedaż nie umieszczając na nich informacji o dacie dostawy, bowiem jak wynika z treści wniosku Zainteresowany nie zna jej w momencie wystawienia faktur. W konsekwencji, Wnioskodawca po uzyskaniu informacji od spedytora o dacie dostawy, nie jest obowiązany do skorygowania faktur sprzedażowych poprzez wystawienie faktur korygujących dla pozycji „data dostawy” (…).”

W tym miejscu należy dodatkowo wskazać, że w przypadku, gdy z zawartej pomiędzy sprzedającym a kupującym umowy wynika, że prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na kupującego w momencie dostarczenia do punktu odbioru kupującego, to kupujący, który wystawił fakturę z datą wcześniejszą, nie jest zobowiązany do korekty wystawionej faktury VAT. Na zasadność powyższego, wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn.: IPPP1/443-203/14-2/MP podkreślając ,,(…) W sytuacji, gdy Wnioskodawca wystawi fakturę w ostatnim dniu miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże na własne ryzyko przewoźnikowi, który towar ten dostarczy odbiorcy w pierwszym lub kolejnym dniu roboczym następnego miesiaca, zaś z zawartej umowy wynikać będzie, że prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na kupującego w momencie dostarczenia do punktu odbioru kupującego, na powstanie obowiązku podatkowego nie będzie miał wpływu fakt wystawienia  faktury dokumentującej sprzedaż przed dokonaniem tej dostawy. Powyższa okoliczność nie spowoduje również konieczności korekty wystawionej faktury, dokumentującej ww. sprzedaż (…).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *