E-faktury w końcu przyjaźniejsze przedsiębiorcy

Co więcej, w związku ze zmianami przepisów w chwili obecnej e-faktura stała się bezpiecznym pod kątem prawnym i podatkowym sposobem fakturowania.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż w poprzednim stanie prawnym wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur elektronicznych było związane z licznymi kontrowersjami prawnymi, gdyż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur, ograniczały sposób elektronicznego fakturowania. Trzeba bowiem mieć na względzie, że e-faktury mogły być wystawiane poprzez system wymiany danych elektronicznych (EDI), bądź też za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Przedsiębiorcy korzystający z innych form elektronicznego fakturowania byli narażeni na ryzyko podatkowe. Ograny podatkowe kwestionowały bowiem po stronie wystawcy poprawność wystawienia faktury, co było związane z możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności karno-skarbowej z tytułu wadliwego wystawienia faktury. Natomiast nabywca był obarczony ryzykiem związanym z możliwością postawienia zarzutu braku prawa do odliczenia podatku VAT. Organy podatkowe mogły bowiem uznać, że wystawiona w ten sposób faktura nie stanowi faktury VAT, która stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Natomiast w chwili obecnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, forma wystawiania oraz przesyłania faktur elektronicznych nie jest ograniczona odnośnie konkretnych metod wystawiania e-faktur. Obecnie obowiązujące przepisy, w porównaniu do regulacji prawnych, które były stosowane do 31 grudnia 2010 r. nakładają na wystawiających oraz przechowujących e-faktury minimalne obowiązki. Najważniejsze spośród tychże wymogów jest uzyskanie przez wystawiającego e-fakturę zgody od nabywcy towarów lub usług na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Przy czym wspomniana akceptacja powinna zostać udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej. Kolejnym wymogiem jest zapewnienie wystawianym e-fakturom autentyczności pochodzenia oraz integralności ich treści, czyli zastosowanie formatu elektronicznego, który co do zasady uniemożliwia dokonywanie zmian treści e-faktury. Możliwe jest zatem wystawianie faktur w formie pliku PDF, Word, Excell, itp., o ile będą posiadały zabezpieczenia dotyczące zmiany treści faktury.

Tym samym w związku z nowelizacją przepisów wystawianie faktur w szeroko pojętej formie elektronicznej gwarantuje wystawiającemu, jak również nabywcy, pełne bezpieczeństwo prawne oraz podatkowe. Organy podatkowe w przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach cytowanego rozporządzenia nie są w stanie zakwestionować zarówno poprawności wystawienia faktury VAT po stronie sprzedawcy, jak również odliczenia VAT przez nabywcę. Przesłanie e-faktur gwarantuje również pewność w przedmiocie otrzymania dokumentu przez nabywcę, co z kolei zapewnia możliwość stwierdzenia wymagalności roszczenia.

Co więcej, e-faktury stanowią znakomity sposób na rozwiązanie problemu związanego z obiegiem dokumentacji, możliwością kontroli dokumentów sprzedaży oraz zakupów, a przede wszystkich przyczyniają się do obniżenia kosztów rozliczania sprzedaży. Trzeba bowiem mieć na uwadze, iż dzięki e-fakturom obieg dokumentów staje się o wiele szybszy niż w przypadku faktur wystawianych w formie papierowej.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że faktury w formie elektronicznej stanowią nie tylko sposób optymalizacji kosztów, ale przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego oraz prawnego dotyczącego wystawiania i przesyłania faktur.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *