Zapis windykacyjny a wykonawca testamentu – obowiązki wykonawcy

Spadkodawca może także uzupełnić katalog przewidziany w ustawie lub określić go w sposób bardziej szczegółowy. Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem, wykonawca powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie powinien wydać spadkobiercom majątek spadkowy. Nowela z 18.03.2011 r. dodała do art. 988 k.c. § 3, zgodnie z którym obowiązkiem wykonawcy testamentu jest także wydanie osobie, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, przedmiotu tego zapisu.
Podstawowym obowiązkiem wykonawcy testamentu jest zarządzaniem spadkiem, jednakże nie zostało w ustawie sprecyzowane, czy chodzi jedynie o zarząd zwykły, czy wykonawca jest także uprawniony do podejmowania czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu. W doktrynie panuje w tym zakresie jednolity pogląd, dopuszczający możliwość dokonywania przez wykonawcę także czynności przekraczających zwykły zarząd, jednakże wykonawca w tym zakresie powinien pamiętać o konieczności działania, które będzie zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki. Oczywistą konsekwencją w przypadku zarządu majątkiem spadkowym przez wykonawcę, jest to, że na ten czas spadkobiercy są pozbawieni możliwości wykonywania tego prawa, a wykonawca w ciągu okresu, w którym wykonuje ciążące na nim obowiązki jest w posiadaniu majątku spadkowego, co w łatwy sposób można wydedukować z końcowego fragmentu art. 988 § 1 k.c., który wskazuje, że wykonawca po wypełnieniu swoich obowiązków zobowiązany jest do wydania majątku spadkowego spadkobiercom. W przypadku wykonawcy powołanego do sprawowania zarządu przedmiotem zapisu windykacyjnego, wejście przez niego w posiadanie jest niejako uzależnione od rodzaju i cech samego przedmiotu oraz wymagalności posiadania w celu sprawowania należytego zarządu. Po dokonaniu spłaty długów związanych ze spadkiem oraz spełnieniu pozostałych obowiązków wykonawca zobowiązany jest do wydania majątku spadkowego spadkobiercom oraz do wydania przedmiotu zapisu windykacyjnego zapisobiercom, co znowu uzależnione jest od charakteru zapisu windykacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *