Zmiany w VAT w zakresie świadczenia usług pocztowych

Aktualny zakres zwolnienia jest bowiem kontrowersyjny w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C‑357/07 (TNT Post UK Ltd) TSUE wskazał, iż przewidziane w Dyrektywie VAT zwolnienie ma zastosowanie do świadczenia usług i dostaw towarów z nimi związanych, które publiczne służby pocztowe wykonują w charakterze operatora, który zobowiązał się do zapewnienia w danym państwie członkowskim całości lub części powszechnych usług pocztowych. Zwolnienie to nie ma natomiast zastosowania do świadczenia usług ani dostaw towarów z nimi związanych, których warunki są negocjowane indywidualnie przez operatora z klientami.

Tymczasem aktualne brzmienie polskiej ustawy o VAT przewiduje wprawdzie zwolnienie jedynie dla usług realizowanych przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych (Poczta Polska), jednak zwolnienie to dotyczy co do zasady wszystkich usług pocztowych przez niego świadczonych. Pogląd taki zdają się potwierdzać do tej pory również organy skarbowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 maja 2012 r. (IPPP1/443-188/12-2/PR). Biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, zakres zwolnienia jest jednak zbyt szeroki.

W związku z tym ustawodawca postanowił, że od 1 kwietnia zwolnieniu podlegać będą jedynie powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Po wejściu w życie zmian nie powinno więc być wątpliwości, że zwolnienie nie dotyczy niepowszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską, co z pewnością wpłynie pozytywnie na wyrównanie zasad konkurencji na rynku usług pocztowych.

Warto wskazać również, że w świetle przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, operatorem obowiązanym przez najbliższe 3 lata będzie jeszcze Poczta Polska, natomiast po upływie tego okresu podmiot wyłaniany w drodze konkursu. Przez powszechne usługi pocztowe należy natomiast rozumieć usługi pocztowe obejmujące m.in. przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych (art. 3 pkt 30 ustawy Prawo pocztowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *