Budowle jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Innymi słowy jeśli budowla jest w posiadaniu osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (tj. niebędącej przedsiębiorcą) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Budowla – definicja

Budowlą zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 uplok jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Definicja budowli nastręcza wiele problemów podatnikom podatku od nieruchomości, gdyż nie określa precyzyjnie jakie obiekty należy kwalifikować jako budowle – uplok ogranicza się w tym względzie jedynie do wyjaśnienia, jakie obiekty budowlane budowlami nie są. Z uwagi na powyższe, w ustaleniu kwalifikacji danego obiektu budowlanego do kategorii „budowla” niezbędne jest także sięgniecie do definicji budowli zawartej w przepisach prawa budowlanego, w której wymienione zostały przykłady budowli. I tak zgodnie z przepisami prawa budowlanego za budowlę uznaje się m.in.:

– lotniska, drogi, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty
– linie kolejowe,
– sieci techniczne,
– wolno stojące maszty antenowe,
– wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
– budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki
– wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, (uwaga w tym zakresie sądy administracyjne stoją na stanowisku, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie części budowlane urządzeń technicznych a nie całe urządzenia – takie stanowisko wyraził na przykład Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 lipca 2009 r. sygn. akt II FSK 202/08)
– oczyszczalnie ścieków,
– składowiska odpadów,
– stacje uzdatniania wody,
– konstrukcje oporowe,
– nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
– sieci uzbrojenia terenu,
– budowle sportowe,
– cmentarze,
– pomniki,
– a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz
– fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Należy pamiętać, że zgodnie z uplok budowlą są również urządzenia budowlane, tj. urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak:
– przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
– przejazdy,
– ogrodzenia,
– place postojowe i place pod śmietniki.
Powyższy przykładowy katalog obiektów uznawanych za budowle jest bardzo szeroki, co jest powodem częstych sporów z organami podatkowymi, jak również przyczyną powstawania u podatników wielu wątpliwości związanych z prawidłową kwalifikacją danego obiektu jako budowli. Z uwagi na możliwe trudności w zakwalifikowaniu danego obiektu budowlanego do kategorii budowli pomocna może okazać się np. opinia rzeczoznawcy budowlanego.

Jedna myśl na temat “Budowle jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości”

  1. Witam serdecznie!

    To niestety bardzo często problem, z którym spotykamy się w branży hotelarskiej. Z jednej strony należność wyrażona w cenniku e euro, ale klient i tak otrzymuje fakturę wystawioną w złotówkach. W tej sytuacji rzeczywiście nie powstają różnice kursowe w świetle przepisów ustawy o CIT. Stąd różnice między kwotą otrzymaną nie stanowią kosztów, natomiast mogą stanowić przychód, o ile otrzymujemy więcej niż kwota należna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *