Ile będzie wynosiło w 2011 roku świadczenie urlopowe?

Oznacza to, iż podstawa do wyliczenia wartości świadczeń rolowych u pracodawców nie zobowiązanych do tworzenia Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych  na 2011 rok wynosi 2917,14 zł.
W 2011 r. wysokość świadczeń urlopowych kształtuje się następująco:
Dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy:

 • na pełny etat – 1.093,93 zł,
 • na 3/4 etatu – 820,45 zł,
 • na 1/2 etatu – 546,97 zł,
 • na 1/4 etatu – 273,48 zł.

Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w wysokości:

 • na pełny etat – 1.458,57zł,
 • na 3/4 etatu – 1.093,93 zł,
 • na 1/2 etatu – 729,29 zł,
 • na 1/4 etatu – 364,64 zł.

Dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki i wynosi:

 • w pierwszym roku nauki – 145,86 zł,
 • w drugim roku nauki – 175,03 zł,
 • w trzecim roku nauki – 204,20 zł.

Warto przypomnieć, iż wypłacone pracownikowi świadczenie urlopowe:

a) zalicza się do przychodów pracownika ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b) zwolnione jest ze składek ZUS pod warunkiem, że wypłacono je w wysokości ustalonej odpowiednio do rodzaju zatrudnienia i wymiaru czasu pracy pracownika. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz art. 3 ust. 6 ustawy o ZFŚS. Analogiczne zasady mają zastosowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *