Jak terminowo płacić podatki?

Podatnicy częstokroć zastanawiają się czy zlecenie płatności podatku złożone w banku w terminie płatności (dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić), skutkujące obciążeniem rachunku w dniu złożenia zlecenia, będzie stanowiło terminowe dokonanie zapłaty podatku, mimo iż uznanie konta organu podatkowego nastąpi po terminie. W celu odpowiedzi na powyższe pytanie należy odwołać się do treści art. 60 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),zgodnie z którym za termin dokonanie zapłaty w obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika.

Co prawda brak jest legalnej definicji „obciążenia” rachunku bankowego, jednakże w celu wyjaśnienia tego pojęcia można odwołać się do definicji sformułowanej w Słowniku Języka Polskiego PWN. Zgodnie z nią za obciążenie uważa się nałożenie na kogoś zobowiązania, zlecenie komuś wykonania czegoś, natomiast obciążeniem konta jest zapisanie transakcji na danym koncie. Można więc wnioskować, że datą obciążenia rachunku będzie data, z jaką dana transakcja pojawi się na wyciągu bankowym. Przez realizację takiego zlecenia rozumie się uwzględnienie kwoty zlecenia w saldzie rachunku bieżącego, czyli zaprezentowanie danej transakcji na wyciągu bankowym w dniu, w którym przypadała dana sesja.

Zatem bez znaczenia powinien zostać fakt, w jakim dniu zostanie uznany rachunek Urzędu Skarbowego – czy w dniu złożenia zlecenia płatniczego przez Oddział, czy w jakimkolwiek innym dniu. Zgodnie z bowiem z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2004 r. (sygn. akt  III SA 1314/02), jedynie w przypadku nieuznania rachunku beneficjenta (organu podatkowego) i zwrotu środków z powrotem na rachunek podatnika, nie można mówić o uregulowaniu zobowiązania podatkowego.

Uwzględniając opisany stan prawny należy stwierdzić, iż każde zlecenie płatności zobowiązania podatkowego, które będzie skutkowało obciążeniem rachunku podatnika w dniu, w którym przypada termin płatności zobowiązania, będzie powodowało prawnie skuteczne jego uregulowanie (dokonanie zapłaty), bez względu na dzień, w którym zostanie uznany rachunek organu skarbowego.

Jedna myśl na temat “Jak terminowo płacić podatki?”

  1. Uor mówi wyraźnie – koszty poniesione do dnia oddania do uzytkowania srodka trwałego – pownien w takim przypadku iść do wartosći początkowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *