Zmiany w rezydencji podatkowej od 2017 r.?

Planowana nowelizacji ma na celu doprecyzowanie (w UoPIT) oraz wprowadzenie (w UoCIT) katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
W świetle obecnie obowiązujących przepisów znajdujemy jedynie wskazanie, że ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski podlegają w szczególności przychody osiągane w Polsce z pracy tu wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności wykonywanej osobiście, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; działalności gospodarczej tu prowadzonej; położonej tu nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.
W wyniku zmiany w UoPIT wskazane zostaną do opodatkowania kwoty uzyskane z takich przychodów, jak:

  • z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów i instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • z tytułu należności regulowanych, w tym pozostawionych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i miejsca wykonania świadczenia,
  • z tytułu przeniesienia, bezpośrednio lub pośrednio, własności udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w których co najmniej 50% wartości aktywów stanowią nieruchomości lub prawa do nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym wartość aktywów, , ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osoba prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

Jednocześnie doprecyzowane zostanie, iż opodatkowane są również przychody nierezydentów z:

  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej całości albo części lub jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

W konsekwencji zmian, w UoCIT za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, uważane mają być w szczególności dochody (przychody) z:

  • wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
  • tytułu należności regulowanych, w tym pozostawianych do dyspozycji, wypłacanych i potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej całości albo części lub jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
  • tytułu przeniesienia, bezpośrednio lub pośrednio, własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, w których co najmniej 50% wartości aktywów stanowią nieruchomości lub prawa do nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz realizacji praw nich wynikających.
Przedmiotowa nowelizacja wprawdzie nie wprowadza żadnych znaczących modyfikacji w opodatkowaniu, jednakże w praktyce będzie skutkować wydłużeniem wystarczająco już w chwili obecnej skomplikowanych przepisów.
Według założeń, zmiany wejdą w życie dniem 1 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *