Zwolnienia lekarskie pod kontrolą

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

W zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy Zakład przeprowadził w ubiegłym roku 312,9 tys. badań kontrolnych. Ich efekt to wstrzymanie wypłaty świadczeń dla 32,2 tys. osób. Oznacza to, że lekarze orzecznicy ZUS uznali 10,3 proc. badanych za zdolnych do pracy. W przypadku 21,6 tys. osób zdecydowali natomiast o konieczności odbycia rehabilitacji leczniczej. Liczba dni ograniczonej w wyniku kontroli absencji chorobowej wyniosła 167,5 tys. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła natomiast 7,6 mln zł.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od początku stycznia do końca grudnia ubiegłego roku objęła 68,9 tys. osób. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały pozbawieniem prawa do zasiłku 2,4 tys. ubezpieczonych. W efekcie ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku na łączną kwotę 3,4 mln zł.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych również obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. W całym 2010 r. ZUS obniżył z tego tytułu wypłatę świadczeń o kwotę 121,7 mln zł.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Świadczenie w zmniejszonej kwocie wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Kwota ograniczonych z tego tytułu ubiegłorocznych świadczeń sięgnęła 8,5 mln zł.

 
ZUS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *