4% podatku VAT dla taksówkarzy

W codziennym obrocie handlowym można spotkać się ze stosowaniem stawek podatku VAT takich jak 0%, 5%, 8% czy 23%. Jednakże w ustawie VAT przewidziano również innej możliwe stawki. W naszej analizie skupimy się na możliwości zastosowania stawki 4% podatku VAT.

Opis mechanizmu

W art. 114 ust. 1 ustawy VAT ustawodawca uregulował mechanizm 4% ryczałtowego opodatkowania dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Mechanizm ten można stosować po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego (w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował opodatkowanie 4% ryczałtu). Po wybraniu tej formy opodatkowania należy ją stosować przez co najmniej 12 miesięcy (art. 114 ust. 3 ustawy VAT). We wskazanym przepisie co prawda widnieje stawka 3%, jednakże na mocy art. 146ea pkt 4 została ona podniesiona do 4%.

Dla porównania, standardowo tego rodzaju usługi są opodatkowane 8% stawką podatku VAT (art. 41 ust. 2, 146aa ust. 1 pkt 2 oraz załącznik nr 3 poz. 40 ustawy VAT).

Ustawodawca pozwolił opodatkowywać ww. usługi stawką 4%, ale na ściśle określonych zasadach. Powiązano możliwość korzystania z tej stawki z brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów dla celów świadczenia usług opodatkowanych (art. 114 ust. 2 ustawy VAT). Tym samym, podatnik którzy wybierze tę formę opodatkowania, będzie musiał opodatkowywać usługi taksówek osobowych 4% podatkiem VAT, przy jednoczesnym braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych dóbr wykorzystywanych do swojej działalności opodatkowanej.

Taka okoliczność może stanowić istotny problem dla części podatników, którzy cenią sobie możliwość odliczania podatku VAT od zakupów. Z drugiej strony takie ryczałtowe rozliczenie poza niższą stawką podatku, zapewnia wygodę dla podatnika, który nie ma potrzeby analizowania zasadności prawa do odliczenia. W szczególności warto mieć to z tyłu głowy gdy możliwy do odliczenia podatek VAT nie stanowi dla podatnika istotnych kwot.

Wybór 4% formy opodatkowania wiąże się z obowiązkiem składania do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu dodatkowej deklaracji w postaci VAT-12. Jest to krótki formularz (jedna strona), na której podatnik poza swoimi danymi musi wskazać podstawę opodatkowania i podatek należny wynikający z świadczonych usług oraz wskazać czy korzysta on z mechanizmu wyrażonego w art. 108d ustawy VAT (możliwości obniżenia podatku VAT do zapłaty z uwagi na przedterminową płatność podatku).

Należy podkreślić, że deklaracja VAT-12 nie zastępuje obowiązku składania inne deklaracji –  JPK_VAT i podatnik korzystający z 4% formy opodatkowania musi także składać jednolity plik kontrolny. Deklaracja VAT-12 pełni rolę uzupełniającą w stosunku do deklaracji JPK_VAT.

Podsumowanie

Podsumowując, ustawodawca przewidział możliwość stosowania stawki 4% podatku VAT dla taksówkarzy (PKWiU 49.32.11.0). Mechanizm ten zapewnia podatnikowi prawo do niższej stawki podatku VAT (4% zamiast 8%), jednocześnie uniemożliwiając jego odliczanie od dokonanych zakupów. Ponadto, jego aplikowanie wiąże się z koniecznością wypełniania co miesiąc dodatkowej, jednostronnej deklaracji VAT-12, będącej uzupełnieniem dla deklaracji JPK_VAT. Podatnicy zainteresowani stosowaniem tego mechanizmu, muszą poinformować na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosowane 4% ryczałtowe opodatkowanie. Po wyborze tego mechanizmu, trzeba z niego konsekwentnie korzystać przez co najmniej 12 miesięcy.

Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować zagadnienia z tego obszaru, uprzejmie zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Autor: ADN Doradztwo Podatkowe, www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *