5% CIT dzięki IP BOX/Innovation Box

W ostatnich dniach pojawił się projekt zmian w ustawie o CIT/PIT, który przewiduje m.in. preferencyjną stawkę w wysokości 5% CIT dla kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawiera (podlegające ochronie prawnej): (i) prawo do wynalazku (patent), (ii) dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,(iii) prawo ochronne na wzór użytkowy, (iv) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, (v) prawo z rejestracji topografii układu scalonego, (vi) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, (vii) prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu, (viii) prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt, (ix) prawo do programu komputerowego.

Co istotne, powyższe prawa muszą być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R.

Wysokość kwalifikowanego dochodu stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika nexus. Wskaźnik nexus został zaimplementowany w ślad za rekomendacjami BEPS Działanie 5 i będzie liczony według następującego wzoru:

Poszczególne litery oznaczają poniesione koszty na:

  1. działalność B+R prowadzoną w związku z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
  2. nabycie wyników prac B+R od podmiotu niepowiązanego,
  3. nabycie wyników prac B+R od podmiotu powiązanego,
  4. nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów, o których mowa powyżej, nie będą zaliczane koszty, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetki, opłaty finansowe, koszty związane z nieruchomościami. W przypadku, gdy wartość wskaźnika, o którym mowa powyżej, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Projekt ustawy wskazuje, że dochodem lub stratą z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest dochód/strata:

  • z opłat/należności wynikających z umowy licencyjne (dot. takiego prawa),
  • ze sprzedaży (takiego prawa),
  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
  • z odszkodowania (związanego z prawem).

Dochód „zawarty” w cenie danego towaru ma być ustalany w oparciu o zasadę ceny rynkowej (zgodnie z przepisami o cenach transferowych). Co istotne możliwe będzie ustalenie dochodu na poziomie całości produktu/usługi, lub ich grupy (zamiast poszczególnych/pojedynczych praw).

Przepisy będzie można stosować także w przypadku ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – jeśli jednak nie uda się uzyskać prawa ochronnego, to konieczna będzie korekta w deklaracji za rok, w którym wystąpiła taka okoliczność.

Z kwestiach administracyjnych to podatnicy będą musieli prowadzić ewidencję w celu wyodrębnienia kwalifikowanych praw własności intelektualnej (analogiczne do ulgi B+R). Wspomniana ewidencja ma zawierać wyodrębnienie przychodów, KUP, dochodu/straty w podziale na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Jeżeli będzie więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, będzie można ewidencjonować łącznie przy zapewnieniu możliwości ustalenia łącznego dochodu. Jeżeli prowadzona ewidencja nie pozwoli na ustalenie dochodu/straty, to dochody z IP będą opodatkowane standardową stawką.

Przekuwając powyższe na przykład liczbowy w przypadku podatnika, który poniósł we własnym zakresie koszty kwalifikowane w wysokości 1.000 tys. zł, dokonał nabycia za kwotę 100 tys. zł oraz nabył wyniki prac B+R od podmiotu powiązanego w wysokości 400 tys. zł to wskaźnik nexus wyniesie (1.000 @ 1,3 / (1.000 +100 + 400) = 86,7%. Oznacza to, że 86,7% dochodu z kwalifikowanego prawa będzie korzystało z 5% preferencyjnej stawki CIT.

Zgodnie z planem nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone w życie od początku 2019 r. Natomiast przepisy przejściowe pozwolą skorzystać z IP BOX w odniesieniu do kosztów już poniesionych, jednak nie wcześniej niż po dniu 31.12.2012 r.

Aby przygotować się do skorzystania z preferencji w pierwszej kolejności podatnicy powinni wypracować wewnętrzną strategię zarządzania innowacją i prawami własności intelektualnej. Istotne będzie również ustalenie dochodu z kwalifikowanego dochodu (stosując techniki w zakresie cen transferowych) oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.

Niewątpliwie jest to bardzo korzystna zmiana mająca na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Pewne kwestie wymagają jeszcze doprecyzowania jak np. moment poniesienia kosztów (przypomnijmy, że w BEPS Działanie 5 koszty można uwzględnić we wzorze już w momencie dokonania wydatku niezależnie od kwalifikacji księgowej i podatkowej – jako koszt jednorazowy lub w czasie).

Autor:

Ewelina Stamblewska-Urbaniak, partner w Crido 

Źródło: https://podatkiwbiznesie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *