Jak grupować transakcje dla celów cen transferowych w 2017 roku?

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2017 r., znak: 3063-ILPB2.4510.207.2016.1.ŁM.

Stan faktyczny:
Z opisanego we wniosku o interpretacje stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz mieszkańców A i okolicznych gmin.

Spółka dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasadniczo, Spółka nabywa od tych podmiotów usługi w zakresach w jakich one działają np. usługi budowy sieci wodociągowych, usługi usunięcia awarii wodociągowych, usługi badania wody. Wartości tych transakcji podstawowych (rząd kilku milionów złotych) znacznie przekraczają limit dotyczący sporządzania dokumentacji cen transferowych, który będzie obowiązywał Spółkę od 2017 r.

Zdarza się, że Spółka zawiera również transakcje poboczne na niewielkie kwoty (rząd ok. 150 tysięcy złotych) np. najem lokalu, zakup usług odczytów wodomierzy. Wartości tych transakcji stanowią znikomy udział w ogólnych przychodach/wydatkach Spółki.

Spółka zakłada, że w 2017 r. będzie zawierać z podmiotami powiązanymi zarówno transakcje podstawowe oraz dodatkowo, transakcje poboczne (nieprzekraczające limitu ustawowego).

W 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody, które przekraczały kwotę 100 milionów euro. Szacuje również, że w 2016 r. przychody Spółki będą kształtowały się na zbliżonym poziomie.

Mając na uwadze powyższe Spółka zadała pytanie, czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji?

Zdaniem Spółki, wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.

Stanowisko organu podatkowego:
W opisanej interpretacji organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za prawidłowe oraz stwierdził, że w przypadku, gdy „Spółka będzie realizować z danym podmiotem powiązanym istotne transakcje, będące głównym przedmiotem działalności tego podmiotu, których wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.) i jednocześnie Spółka będzie realizować z tym samym podmiotem nieistotne transakcje poboczne, których wartość nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych transakcji, które nie przekroczą limitów. Wskazany bowiem w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r. limit należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.”
Organ jednoznacznie stwierdził, iż „zarówno progi wartościowe, jak i kryterium istotności powinny być stosowane w odniesieniu do poszczególnych (rodzajów) zarówno transakcji, jak i innych zdarzeń”. W uzasadnieniu powołał się na raport z konsultacji publicznych sporządzony w trakcie prac nad nowelizacją ustawy. Raport ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 17 czerwca 2015 r. W raporcie tym Minister Finansów przedstawił swoje stanowisko dotyczące progów istotności transakcji. Zgodnie z nim, kryterium istotności odnosi się do „poszczególnych transakcji lub innych zdarzeń mających miejsce pomiędzy podmiotami powiązanymi”.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dokonując interpretacji przepisów odwołał się również do prac OECD, w szczególności do rezultatów Działania 13 projektu BEPS, które od 23 maja 2016 r. wprowadziły zmiany do Wytycznych OECD w zakresie dokumentacji cen transferowych (w obecnym kształcie jest to rozdział V Wytycznych OECD). Organ zwrócił uwagę, że wytyczne OECD zostały bezpośrednio przywołane w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z nimi, obowiązek dokumentacyjny powinien koncentrować się na materialnych transakcjach i prezentować tym samym analizę najistotniejszych kwestii związanych z tymi transakcjami. Co więcej, Wytyczne OECD wskazują również, że organy podatkowe, nakładając na podatnika obowiązek sporządzania dokumentacji, powinny brać pod uwagę przewidywane koszty oraz ciężar administracyjny związany z przygotowaniem takiej dokumentacji, przez co transakcje nieistotne nie powinny być objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.
Końcowo organ zwrócił uwagę, że „według Wytycznych OECD, cel zmian w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi powinien koncentrować się na dogłębnej analizie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, a nie transakcjach pobocznych o niewielkim znaczeniu”
Komentarz:
Omawiana interpretacja jest korzystna nie tylko dla Spółki, lecz daje szansę na zmianę dotychczasowej linii interpretacyjnej zajętej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2016 r. o sygn. IBPB-1-2/4510-430/16/JW oraz wyroku WSA w Krakowie z dnia 23 lutego 2017 r. o sygn. I SA/Kr 1290/16, którzy zajęli stanowisko, iż pojęcie „jednego rodzaju” odnosi się wyłącznie „istotnych zdarzeń” i nie ma zastosowania w przypadku „transakcji”. Przypomnieć należy, iż przyjęte przez powyższe podmioty stanowisko jest sprzeczne nie tylko z uzasadnieniem do projektu ustawy i wolą ustawodawcy, lecz również z Wytycznymi OECD, które były podstawą do wprowadzonych zmian.

Autor: Grzegorz Niebudek, LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi Spółka Komandytowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *