Możliwość zastosowania stawki 15% ryczałtu przez wolne zawody

26.03.2021


Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki

Od 1 stycznia 2021 wprowadzono zmiany do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, polegające m. in. na poszerzeniu definicji wolnego zawodu. Tym samym za wolny zawód na potrzeby ryczałtu uznawane są m. in. zawody prawnicze, takie jak adwokaci, notariusze, radcy prawni czy też doradcy podatkowi.

Stawka ryczałtu dla wolnych zawodów wynosi 17%. Ustawa przewiduje jednak obniżenie tej stawki do 15% wobec usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69) innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. l ustawy).

W związku z tym pewien podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Działa on jako doradca podatkowy i planuje zatrudnić na podstawie umowy zlecenia radcę prawnego lub adwokata, który będzie go wspierał udzielając porad, które podatnik wykorzysta w ramach wykonywania własnych czynności doradztwa podatkowego.

Podatnik wskazał, że zgodnie z ustawą wolny zawód oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez m.in. doradców podatkowych, z tym, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Tym samym zdaniem podatnika, poprzez zatrudnienie prawnika stanowiącego merytoryczne wsparcie (niezależnie od wymiaru czasowego pracy tej osoby) jego działalność straci cechy wolnego zawodu i możliwe będzie opodatkowanie zryczałtowaną stawką 15%.

Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 15 marca 2021 r. (0113-KDIPT2-1.4011.976.202.2.AP) potwierdził stanowisko podatnika.

Interpretacja ta jest oczywiście korzystna dla prawników, którzy zdecydowali się na zryczałtowane opodatkowanie. Takie opodatkowanie warto rozważyć w sytuacji, kiedy nie ponosimy wysokich kosztów działalności (np. jako tzw. in-house lawyer). Należy bowiem pamiętać, że ryczałt wiąże się z brakiem możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Co więcej, stanowisko zawarte w interpretacji może mieć zastosowanie nie tylko w stosunku do zawodów prawniczych, ale także innych, które na gruncie ustawy uznawane są za wolny zawód – takimi zawodami są m. in. architekt, inżynier budownictwa czy też broker ubezpieczeniowy. Ważne jest jednak, aby ewentualna osoba, którą zatrudniamy, wykonywała czynności związanie z istotą zawodu – do zastosowania niższej stawki nie wystarczy więc zatrudnienie np. sekretarki lub innego personelu pomocniczego w zakresie technicznych aspektów prowadzonej działalności – musi to być osoba wspierająca merytorycznie w zakresie wykonywanego przez podatnika zawodu (np. aplikant radcowski jako wsparcie dla doradcy podatkowego).

Oczywiście interpretacja indywidualna chroni jedynie podatnika, który o nią wystąpił. Jeżeli jednak stanowisko będzie się powielać w kolejnych interpretacjach, to możemy spodziewać się wzrostu tendencji podejmowania współpracy i zawierania umów przez osoby z jednej branży (np. przez architekta z inżynierem budownictwa) w celu zastosowania niższej stawki, o ile tylko któraś z tych osób wybrała zryczałtowany sposób opodatkowania. Zasadniczo zresztą taka współpraca w obecnych realiach rynkowych jest na porządku dziennym.

Wątpliwości może budzić jednak fakt, że w interpretacji wskazano, że niższa stawka przysługuje niezależnie od wymiaru czasowego współpracy z osobą zatrudnioną. Mimo, że literalna treść przepisów pozwala na taką interpretację, to wydaje się, że w praktyce może to być kwestionowane przez organy podatkowe. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której z usług osoby zatrudnionej korzystamy jedynie przez godzinę w skali miesiąca. Zgodnie z interpretacją pozwala to nam na zastosowanie niższej stawki ryczałtu, natomiast powstaje jednocześnie pytanie, czy taka incydentalna skala współpracy rzeczywiście wpływa na utratę statusu „wolnego zawodu”.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *