Nowe przepisy dot. Grup VAT

Autor: Marcin Chomiuk, Doradca podatkowy ADN Podatki


Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. VAT działającego w ramach UE, przedstawiciele polskiego MF zaprezentowali propozycję wprowadzenia do polskiego systemu prawnego art. 11 Dyrektywy Rady 2006/112/WE (dalej: Propozycja wdrożenia).

Przepis ten umożliwia Państwom członkowskim wprowadzenie tzw. Grupy VAT. Pozwala ona na rozliczanie się z podatku VAT przez grupę podmiotów gospodarczych tak jakby były jednym podatnikiem VAT. Grupy VAT z powodzeniem funkcjonują w kilkunastu krajach członkowskich. Każdy kraj może też oddzielnie wprowadzić warunki prawne, które umożliwiają takie wspólne rozliczenie.

Grupa VAT może być wprowadzona do systemu prawnego Polski po uprzednich konsultacjach z Komisją ds. VAT.

Dla kogo Grupa VAT

Zgodnie z polskimi założeniami z Grupy VAT mogłyby korzystać podmioty będące podatnikiem CIT. Dodatkowo:
• grupa musiałaby być utworzona wyłącznie ze spółek z o.o. lub S.A. posiadających siedzibę w Polsce,
• kapitał zakładowy każdej z firm tworzących grupę nie mógłby być mniejszy niż 500 tys. zł,
• minimalny roczny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej musiałby wynosić minimum 2%,
• spółka matka musiałaby posiadać co najmniej 75% udziałów w spółkach zależnych,
• spółki zależne nie posiadają żadnych udziałów w innych spółkach w grupie;
• Grupa VAT musi funkcjonować co najmniej przez 3 lata;
• spółki z Grupy VAT nie korzystają ze zwolnień z podatku dochodowego.

Dodatkowo w celu rozliczenia w ramach Grupy VAT, spółki muszą:
• zawrzeć umowę o utworzeniu PGK, z której wynika, że PGK będzie również podatnikiem VAT w okresie obowiązywania umowy oraz
• nazwa podatnika VAT, będzie zawierać oznaczenie „Podatkowa Grupa Kapitałowa”.

Obowiązki związane z rozliczaniem w ramach grupy
Podmioty zrzeszone w grupie będą odpowiadały solidarnie za zobowiązania wynikające z podatku VAT całej Grupy VAT. Grupa musi również przechowywać dokumenty związane z wewnątrzgrupowymi dostawami, mimo że będą poza VAT.

Pomysł zakłada, że Grupy VAT nie będą dostępne dla wszystkich branż (MF musi uważać, aby nie stworzyć przepisów dyskryminujących).
W razie spełnienia powyższych warunków Grupa VAT zostanie wpisana do rejestru VAT, a pozostałe podmioty, które wchodzą w jej skład zostaną w tym samym momencie wykreślone z rejestru na czas trwania umowy (Grupy VAT).

W przypadku utraty przez Grupę VAT statusu podatnika CIT, straci ona również status podatnika VAT.

Za pozytywne należy uznać to, że pojawił się pomysł, który do tej pory nie był w ogóle rozważany. Świadczy to o pewnej zmianie sposobu myślenia aparatu skarbowego. Obawiam się jednak, że powiązanie Grup VAT z koniecznością zawiązania PGK spowoduje, że rozwiązanie to w praktyce dotyczyć będzie bardzo nielicznego grona podmiotów Nie ucieszy to ani podatników ani inspektorów skarbowych. Grupy VAT mają bowiem z założenia upraszczać i ułatwiać rozliczanie się z podatku i kontrolę tych rozliczeń, a ten cel nie będzie realizowany przez przepisy w projektowanym kształcie.

Kiedy spodziewać się Grup VAT w Polsce

Propozycja opisanych powyżej zmian w ustawie o VAT ma zostać zaprezentowana na początku 2021 r. Na ten moment pozostaje czekać na opinię Komitetu ds. VAT (to raczej formalność, pod warunkiem, że uda się uniknąć przepisów o charakterze dyskryminującym) oraz oficjalnego brzmienia ustawy, która by te zmiany wprowadziła.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *